Pereiti prie turinio

Visais kitais atvejais nuostolius sukėlusius įvykius administruoja bei sprendimus dėl nuostolių kompensavimo priima konkrečios bendruomenės nariai balsavimo būdu kaip tai numatyta šio Susitarimo 7. Pareigūno, kuris mirė dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, sutuoktiniui, sugyventiniui partneriui , vaikams įvaikiams , tėvams įtėviams lygiomis dalimis išmokama 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpa. Mažoji bendrija — kas tai yra? Ieškovas m. Kitų Platformos naudotojų pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys realybę.

Ieškovas nurodo, kad atsakovas iki m. Pažymėjo, jog minėtuose susirinkimuose priimtus sprendimus atsakovas ginčijo teisme, tačiau teismai pripažino šių sprendimų teisėtumą.

Bylos 69 straipsnis. Kompensacijos, pašalpos ir kitos išmokos 1. Pareigūnui ir jo šeimos nariams padaryta materialinė žala, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šioje dalyje nurodytais šeimos nariais laikomi šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys.

Patyres del nario dydzio

Pareigūnui, kurio materialinė padėtis sunki dėl jo paties ar jo artimųjų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio partneriosutuoktinio, sugyventinio partnerio tėvo įtėviomotinos įmotėsvaikų įvaikiųbrolių įbrolių ir seserų įseseriųtaip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas pareigūnas ar jo sutuoktinis, sugyventinis partnerisligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pareigūno rašytinis prašymas ir pateikti šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpa.

Pareigūno, kuris mirė dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, sutuoktiniui, sugyventiniui partneriuiPatyres del nario dydzio įvaikiamstėvams įtėviams lygiomis dalimis išmokama 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpa.

Jei įrenginį pametėte, pamiršote arba praradote palikę jį be priežiūros, pavyzdžiui: a Jei telefoną palikote kavinėje ant stalo ir nuėjote užsisakyti kavos. Jei turėdami palikti įrenginį be priežiūros, nepaslėpėte ir neužrakinote jo nuo pašalinių asmenų daiktams saugoti skirtose vietose. Jei įrenginys buvo pavogtas iš transporto priemonės, kurios langai ir durys nebuvo uždaryti ir užrakinti. Jei Jūsų įrenginys buvo pavogtas iš patalpų, kuriose nebuvo žmonių ir nebuvo rasta jokių įsilaužimo į patalpas įrodymų.

Šias pašalpas skiria statutinės įstaigos vadovas iš statutinei įstaigai skirtų lėšų. Statutinės įstaigos vadovui pašalpa skiriama iš jo vadovaujamai statutinei įstaigai skirtų lėšų. Pašalpą Yra rukymas itakos nario dydi statutinės įstaigos vadovui skiria ministras.

Patyres del nario dydzio

Pareigūnai gali būti vežami į tarnybos vietą ir iš jos tarnybiniu transportu. Pareigūnų vežimo į tarnybos vietą tvarką ir sąlygas nustato ministras ar jo Patyres del nario dydzio centrinių statutinių įstaigų vadovai. Pareigūnams, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus taksi išlaidas.

Patyres del nario dydzio

Pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką ir maksimalų važiavimo išlaidų kompensacijos dydį nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Pareigūnas, kuris dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkeltas į kitas pareigūno pareigas kitoje tarnybos vietovėje, aprūpinamas tarnybiniu butu ar tarnybine gyvenamąja patalpa arba jam Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojamos Padidinkite gaidys nustatyto dydžio buto ar gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos arba važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos keleiviniu ar asmeniniu transportu išlaidos, išskyrus taksi išlaidas.

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija gali nustatyti, kad pareigūnams išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus pareigūnuskurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, apmokamos kelionės išlaidos. Šių išlaidų dydį, apmokėjimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Mokesčių apskaita: Pelno mokestis

Šios dalies nuostatos netaikomos pareigūnams, kurie į tarnybos vietą vežami tarnybiniu transportu. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytos garantijos taikomos, jeigu pareigūno tarnybos vietovėje pareigūnas ar jo sutuoktinis, sugyventinis partnerisnepilnamečiai vaikai ir įvaikiai neturi nuosavybės teise priklausančio tinkamo gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkančio statybos bei specialiųjų normų higienos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimus namo, buto ar kitos gyvenamosios patalpos ar jos dalies.

Už viršvalandinį darbą pareigūno prašymu vietoj šio statuto 57 straipsnyje nustatyto apmokėjimo gali būti kompensuojama suteikiant pareigūnui per mėnesį mokamą poilsio laiką, kurio trukmė apskaičiuojama viršvalandinio darbo laiką padauginus iš skaičiaus 1,5, jeigu tai nesutrikdys statutinės įstaigos veiklos.

Patyres del nario dydzio

Už šioje dalyje nustatyta tvarka suteiktą poilsio laiką paliekamas pareigūno darbo užmokestis. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Patyres del nario dydzio