Pereiti prie turinio

Tai didelis vilkas ilgu, šviesiu kailiu. Vilkų staugimas Žemesnieji gaujos nariai paklūsta dominuojantiems vilkui ir vilkei, demonstruodami savo pavaldumą guldamiesi ant nugaros ar glausdamiesi prie žemės. Cirke jie laikomi kaip inventorius, nepaisant jų prigimtinių poreikių. Liepos-rugpjūčio laikotarpiu, kai vilkiukai mokomi medžioti, aukomis gali tapti be priežiūros vaikščiojantys maži vaikai. Nuo m. Šaltinis: EAR, remiantis valstybėse narėse surinktais įrodymais.

Sąrašas:Lietuvos žinduoliai

Šaltinis: EAR, remiantis valstybėse narėse surinktais įrodymais. Komisija paskelbė išsamias rekomendacijas dėl gyvūnų apsaugos juos žudant, įskaitant geriausią išimties taikymo praktiką, kuriose daugiausia dėmesio skiriama techniniams procedūros aspektams.

Valstybių narių oficialaus inspektavimo sistemų valdymas paprastai užtikrina nuoseklumą, tačiau yra keletas trūkumų, susijusių su kontrolės ir audito sistemomis 47 Valstybių narių inspektavimų, skirtų gyvūnų gerovei ūkyje, vežant ir skerdykloje, kokybė daro tiesioginį poveikį atitikties reikalavimams lygiui.

Nario dydis gyvunu pasaulyje

Mes išanalizavome šių inspektavimų nuoseklumą ir taikymo tikslingumą bei tai, kaip juos auditavo valstybių narių valdžios institucijos. Valstybės narės dauguma atvejų įdiegė sistemas, leidžiančias užtikrinti, kad inspektavimai būtų atliekami nuosekliai 48 Gyvūnų gerovės standartų vykdymą užtikrina oficialiai įdarbinti valdžios sektoriaus organizacijų veterinarai.

Nario dydis gyvunu pasaulyje

Kad inspektavimai būtų veiksmingi, jie turi būti atliekami nuosekliai ir nepriklausomai. Mes nustatėme gerą praktiką Prancūzijoje ir Italijoje Sardinijojekur buvo taikomos papildomos, specialios procedūros, siekiant išvengti jų oficialių inspektorių interesų konfliktų žr.

Ji taip pat nustatė specialias informacijos atskleidėjų apsaugos priemones. Prancūzija įdiegė programą, pagal kurią specializuoti darbuotojai vykdo raudonajai mėsai skirtų skerdyklų priežiūros veiklą.

Nario dydis gyvunu pasaulyje

Tai sumažina interesų konflikto riziką, nes pagal ją sudaroma galimybė atlikti oficialiai paskirtų veterinarų, kurie reguliariai atlieka inspektavimo užduotis skerdyklose, veiklos išorės tikrinimą. Nepakanka įrodymų, kad oficialius inspektavimus valstybės narės planuoja remdamosi rizikos analize 51 Valstybių narių oficialių inspektavimų sistemos be gyvūnų gerovės apima ir kitas sritis, visų pirma atitiktį maisto ir pašarų saugos, higienos, gyvūnų ligų kontrolės ir likvidavimo bei pesticidų naudojimo taisyklėms.

Atsižvelgiant į tai, kad šios sritys pretenduoja į tuos pačius išteklius, rizika pagrįsti inspektavimai padeda tikslingai spręsti gyvūnų gerovės problemas ir todėl veiksmingiau ir efektyviau naudoja ribotus inspektavimų išteklius. Rizika pagrįstų inspektavimų vykdymas yra ES teisinis reikalavimas Mes nustatėme gerą praktiką identifikuojant rizikos veiksnius visose aplankytose valstybėse narėse.

Pavyzdžiui, Prancūzija reikalauja, kad inspektoriai planuotų savo ūkių patikras, remdamiesi informacija apie veiklos vykdytojų istoriją, gautus skundus, profilaktikos priemonių taikymą, skerdyklų duomenimis vežimo tankumo, nepajėgių gyvūnų vežimo ir mirtingumo rodiklių Nario dydis gyvunu pasaulyje arba kitais rodikliais, kaip antai pieno kokybės arba apsiveršiavimo dažnumo.

Nepaisant to, kad atsižvelgiant į ribotus inspektavimo išteklius, prioritetą pagrįstai galima teikti didesnių ūkių patikroms, valdžios institucijos nepakankamai atsižvelgė į riziką, kad neatitiktis mažesniuose ūkiuose gali padidėti, jei būtų visiškai atsisakyta juos inspektuoti. Tačiau nebuvo informacijos, kuri parodytų, kad tai buvo taikoma praktikoje.

Nario dydis gyvunu pasaulyje

Susitikimuose su valstybių narių atstovais Komisija skatino naudoti sąveikias paieškos priemones. Tačiau mes nustatėme, kad už transporto inspektavimus atsakingos valstybių narių institucijos retai naudojo informaciją iš TRACES tikslingam inspektavimų planavimui, iš dalies dėl tam tikrų naudotojų prieigos apribojimų Nė viena iš aplankytų valstybių narių nebuvo įdiegusios sistemų, skirtų patikrinti vietos rizikos analizių buvimą, kokybę ir įgyvendinimą.

Nario dydis gyvunu pasaulyje

Nario dydis gyvunu pasaulyje nustatėme, kad aplankytose valstybėse narėse atitinkamos institucijos vidaus audito departamentas ir Lenkijos atveju taip pat Aukščiausioji audito institucija išskyrė sritis, kuriose reikia gerinti oficialių inspektavimų organizavimą, bei vykdė savo audito metu nustatytų faktų tolesnę priežiūrą.

Tačiau Lenkija neužtikrino, kad auditai gyvūnų gerovės srityje būtų atliekami ne rečiau kaip kas penkerius metus.

Nario dydis gyvunu pasaulyje

Be to, Vokietija Šiaurės Reinas-Vestfalija ir Rumunija neužtikrino, kad būtų laiku imtasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į audito rekomendacijas. Šių skundų tvarkymas priklauso išskirtinei valstybių narių kompetencijai.

Pilkasis vilkas

Nė viena valstybė narė nebuvo įdiegusi centrinio skundų registro, kuris leistų apžvelgti pagrindines problemines gyvūnų gerovės sritis ir kuris vėliau padėtų priimti sprendimus.

Valstybės narės ribotai naudojasi bendros žemės ūkio politikos priemonėmis, siekdamos vykdyti gyvūnų gerovės tikslus 64 Dauguma galvijus auginančių ūkininkų gauna BŽŪP išmokas žr. Komisijos — m.

Mes nagrinėjome, kaip aplankytos valstybės narės naudojo šiuos du mechanizmus gyvūnų gerovės srityje. Ribotas keitimasis rezultatais tarp oficialių inspektavimų ir kompleksinio paramos susiejimo patikrų valstybėse narėse ir nuobaudų taikymo trūkumai ES teisės aktuose nustatytas kompleksinio paramos susiejimo patikrų ir oficialių inspektavimų tarpusavio koordinavimo pagrindas 65 Oficialūs inspektavimai ir kompleksinio paramos susiejimo patikros apima inspektavimų planavimą ir vykdymą, atitikties gyvūnų gerovės teisės aktams tikrinimą ir sprendimo dėl tinkamų veiksmų neatitikties atveju priėmimą.

Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kokiu mastu integruojami oficialūs inspektavimai ir kompleksinio paramos susiejimo patikros, laikantis ES teisėkūros reikalavimų.

Paaiškino, kodėl cirke gyvūnams ne vieta: jų gyvenimas – tikra kančia

Daugelyje valstybių narių mokėjimo agentūra perdavė atsakomybę už kompleksinio paramos susiejimo patikras Nario dydis gyvunu pasaulyje institucijai, atsakingai už oficialius inspektavimus. Tai reiškia, kad bet kokia atliekant šiuos inspektavimus pas BŽŪP paramos gavėją nustatyta neatitiktis turėtų būti išnagrinėta atsižvelgiant į kompleksinio paramos susiejimo tikslus.

Nuo m. Šiuo metu 27 Europos ir daugiau kaip 56 pasaulio valstybės yra priėmusios draudimus arba apribojimus naudoti laukinius gyvūnus arba visus gyvūnus cirko pasirodymuose. Laukinių gyvūnų išnaudojimas cirke niekaip nesiderina su XXI a. Cirko naudojamų vilkikų viduje yra grotomis atskirtos patalpos — jose gyvūnai ne tik keliauja transportavimo metu, bet ir praleidžia laiką ne pasirodymo metu, cirko trupei reziduojant konkrečioje teritorijoje.

Tam būtina sistema arba procedūra, kuri užtikrintų reikiamos informacijos mainus tarp susijusių institucijų Šiose rekomendacijose nurodyta, kad valstybės narės galėjo panaudoti savo oficialių inspektavimų rezultatus, kad pasiektų minimalią kontrolės normą pagal kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus Dėl gero koordinavimo tarp dviejų kontrolės sistemų jos ne tik tampa efektyvesnės, nes pasiekiama masto ekonomija ir išvengiama dubliavimosi, tačiau jis taip pat padeda veiksmingiau aptikti neatitiktį.

Be to, nuoseklus požiūris į gyvūnų gerovės patikras suteikia daugiau aiškumo ūkininkams ir didesnes paskatas vykdyti nustatytus standartus.

Valstybės narės nepakankamai pasinaudojo šia galimybe pagerinti savo kontrolės sistemas, nors geros praktikos pavyzdžių ir buvo nustatyta 68 Visose mūsų aplankytose valstybėse narėse buvo imtasi veiksmų, siekiant koordinuoti jų oficialių inspektavimų ir kompleksinės paramos susiejimo sistemas.

Jei papildomas tikrinimas patvirtindavo šią problemą, ūkininkas gaudavo kompleksinio paramos susiejimo administracinę nuobaudą, net jei ūkis nebūdavo įtrauktas į kompleksinio paramos susiejimo kontrolinę imtį.

Cirke jie laikomi kaip inventorius, nepaisant jų prigimtinių poreikių. Lietuva yra vienintele Baltijos šalimi, kuri niekaip neriboja gyvūnų naudojimo cirke. Latvijoje draudžiama cirke naudoti laukinėje gamtoje sugautus gyvūnus. Estijoje draudžiama naudoti visus, tiek laisvėje, tiek nelaisvėje gimusius laukinius gyvūnus.

Panašiai, dėl kompleksinio paramos susiejimo patikros metu nustatytos neatitikties galėjo būti skiriamos nuobaudos pagal oficialių inspektavimų sistemą. Prancūzijoje inspektoriai turėjo teikti ataskaitas apie oficialių inspektavimų metu nustatytą neatitiktį valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sumažinimus pagal kompleksinio paramos susiejimo sistemą. Italijoje Sardinijoje kompleksinio paramos susiejimo administracinėms nuobaudoms skaičiuoti taikomas metodas buvo suderinamas su oficialių inspektavimų rezultatų kategorizavimo taisyklėmis.

Dėl to supaprastėjo abiejų rūšių patikras vykdančių inspektorių darbas ir taip buvo pasiektas nuoseklus neatitikimų šalinimo metodas.