Pereiti prie turinio

Eric Wright tėvas dirbo pašte, o jo motina buvo pradinės mokyklos administratorė. Komptonas — Los Andželo priemiestis, pagarsėjęs dėl gaujų veiklos ir nusikaltimų. Be to, kiekviena šalis įsipareigoja jokiais kitais būdais netaikyti nacionalinių kiekybės taisyklių, skirtų vidaus gamintojams apsaugoti. Jei susitarimą pasirašiusi Centrinės Afrikos valstybė arba susitarimą pasirašiusios Centrinės Afrikos valstybės taiko apsaugos priemonę arba jei EB taiko priemonę tik vieno arba daugiau atokiausių jos regionų teritorijoje, tokios priemonės gali būti taikomos ne ilgiau kaip ketverius metus, o jei aplinkybės, dėl kurių nustatytos apsaugos priemonės, nepakinta gali būti taikomos toliau, bet ne ilgiau kaip dar ketverius metus; c prie šiame straipsnyje nurodytų apsaugos priemonių pateikiamas aiškus laipsniško jų naikinimo iki nustatyto laikotarpio pabaigos grafikas; d jeigu šiame straipsnyje nurodyta apsaugos priemonė importuojamam produktui taikyta anksčiau, ji negali būti vėl taikoma bent vienerius metus nuo jos taikymo pabaigos. Nustatant laikinąsias priemones atsižvelgiama į visų susijusių šalių interesus.

Kosmetikos prekių ženklų frančizė tarp patraukliausių

Produktų, kurie apibrėžiami kaip Europos bendrijos kilmės produktai ir kurie III priedo sąraše priskiriami prie 5 kategorijos, muitai Vaseline gali narys pagal pirmiau išdėstytų 1 ir 3 dalių nuostatas; šios kategorijos produktų muitai nemažinami ir nenaikinami. Jei susiduriama su dideliais sunkumais, susijusiais su tam tikro produkto importu, EPS komitetas gali bendru sutarimu persvarstyti tarifų mažinimo ir panaikinimo tvarkaraštį ir Vaseline gali narys pratęsti mažinimo ar panaikinimo laikotarpį.

Vaseline gali narys

Persvarstymo metu su nagrinėjamu produktu susijęs laikotarpis negali būti pratęsiamas tiek, kad būtų viršytas ilgiausias nustatytas šio produkto tarifo mažinimo arba panaikinimo pereinamasis laikotarpis. Jei EPS komitetas per 30 dienų nepriima sprendimo dėl prašymo persvarstyti grafiką, Centrinė Afrika gali laikinai, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, sustabdyti grafiko taikymą. Negali būti įvesta jokių naujų priemonių. Šio straipsnio nuostatos taikomos nedarant poveikio šio susitarimo prekybos apsaugos priemonių skyriaus nuostatoms.

Naršymo meniu

Importuojamiems kitos šalies kilmės produktams negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai taikoma vidaus mokesčių ar kitų rinkliavų, viršijančių panašiems nacionaliniams produktams tiesiogiai ar netiesiogiai taikomus mokesčius ar rinkliavas.

Be to, šalys įsipareigoja jokiais kitais būdais netaikyti vidaus mokesčių ar rinkliavų, skirtų nacionaliniams gamintojams apsaugoti. Importuojamiems kitos šalies kilmės Vaseline gali narys pagal visus pardavimo, pirkimo, gabenimo, paskirstymo ir naudojimo vidaus rinkoje įstatymus, taisykles ir reikalavimus taikomas toks pat palankus režimas, koks taikomas panašiems nacionaliniams produktams.

Šios dalies nuostatomis nedraudžiama taikyti skirtingų vidaus gabenimo mokesčių, pagrįstų tik su transporto priemonėmis susijusiais ekonominiais sumetimais, o ne Vidurinis varpos dydis ramioje bukleje kilmės šalimi.

Šalys įsipareigoja nenustatyti ir netaikyti jokių nacionalinių kiekybinių produktų maišymo, perdirbimo arba naudojimo tam tikrais nustatytais kiekiais arba proporcijomis taisyklių, kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai būtų reikalaujama, kad tam tikras taisyklėse nurodyto produkto kiekis ar jo dalis būtų gauta iš vidaus išteklių.

Be to, kiekviena šalis įsipareigoja jokiais kitais būdais netaikyti nacionalinių kiekybės taisyklių, skirtų vidaus gamintojams apsaugoti. Negali būti taikoma jokių nacionalinių kiekybinių produktų maišymo, perdirbimo arba naudojimo tam tikrais nustatytais kiekiais arba proporcijomis taisyklių, Vaseline gali narys būtų nustatomas taisyklėse nurodytų produktų tiekimo iš išorės šaltinių kiekis ar proporcijos.

Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos GATT III straipsnio 8 dalies b punktu šio straipsnio nuostatomis nedraudžiama mokėti subsidijų išskirtinai nacionaliniams gamintojams, įskaitant išmokas, finansuojamas iš mokesčių arba rinkliavų, surinktų laikantis šio straipsnio nuostatų, be to, nedraudžiama teikti subsidijų nacionalinių produktų pirkimo viešojo valdymo institucijų reikmėms forma.

Šio straipsnio nuostatos netaikomos įstatymams ir kitiems teisės aktams, susijusiems su viešaisiais pirkimais, jų procedūroms ir praktikai. Šio straipsnio nuostatos taikomos nedarant poveikio šio susitarimo skyriaus dėl prekybos apsaugos priemonių nuostatoms. EB ir Centrinė Afrika bei visos susitarimą pasirašiusios Centrinės Afrikos Vaseline gali narys negali įvesti naujų su eksportu susijusių subsidijų arba padidinti dabar teikiamų kitai šaliai skirtų žemės ūkio produktų tokio pobūdžio subsidijų.

Šia dalimi nedraudžiama didinti dabar taikomų subsidijų, jei didinimas susijęs su nagrinėjamų produktų kainos pokyčiais pasaulio rinkose.

Vaseline gali narys

Jeigu bet kokios 3 dalyje nurodytos produktų grupės eksporto kompensacijos gavėjas pagal EB teisės aktus gauna tokią kompensaciją už tuos pačius bazinius produktus, kurių muitus Centrinė Afrika įsipareigojo panaikinti, EB įsipareigoja panaikinti visas šiuo metu šios produktų grupės eksportui į Centrinę Afriką skiriamas subsidijas už tuos pačius bazinius produktus.

Šalys dėl šios dalies konsultuosis iki m.

Gerbiamasis skaitytojau,

Šis straipsnis taikomas PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priede nustatytiems produktams. Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio PPO susitarimui dėl žemės ūkio 9 straipsnio 4 dalies ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 27 straipsnio taikymo Centrinėje Afrikoje.

Šalys sutinka, kad administracinis bendradarbiavimas yra labai svarbus diegiant bei prižiūrint pagal šią antraštinę dalį taikomą lengvatinį režimą ir tvirtai įsipareigoja kovoti su muitinės ir kitų Vaseline gali narys sričių pažeidimais bei sukčiavimu.

Jeigu remdamasi objektyvia informacija šalis gauna įrodymų, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir arba kad daroma pažeidimų ar sukčiaujama, pagal šį straipsnį ji gali laikinai sustabdyti lengvatinio režimo taikymą atitinkamam -iems produktui -ams.

Lengvatinis režimo taikymas laikinai sustabdomas laikantis šių sąlygų: a šalis, kuri, remdamasi objektyvia informacija, gauna įrodymų, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir arba daroma pažeidimų arba sukčiaujama, nedelsdama praneša EPS komitetui apie gautus įrodymus, pateikia objektyvią informaciją ir pradeda konsultacijas EPS komitete, kad, remiantis pagrįsta informacija ir objektyviais įrodymais, būtų rastas abiem šalims priimtinas sprendimas.

Apie laikiną sustabdymą be reikalo nedelsiant pranešama EPS komitetui.

Vaseline gali narys

Jis neviršija 6 mėnesių, tačiau gali būti pratęstas. Apie laikiną sustabdymą EPS komitetui pranešama tuoj po laikino sustabdymo patvirtinimo. Dėl laikino sustabdymo reguliariai konsultuojamasi EPS komitete, visų pirma siekiant jį panaikinti išnykus laikino sustabdymo priežastims.

Vaseline gali narys

Susijusi šalis tuo pat metu, kai pateikia pranešimą EPS komitetui pagal šio straipsnio 4 dalies a punktą, savo Oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą importuotojams. Pranešime importuotojams nurodoma, kad, remiantis objektyvia informacija, gauta įrodymų, jog dėl atitinkamo produkto administracijos nebendradarbiauja ir arba daroma pažeidimų arba sukčiaujama.