Pereiti prie turinio

Didžiosiose ligoninėse, kuriose yra rezidentūros bazės, naktį budėti terapiniuose skyriuose lieka vieni rezidentai. Visi privalo mokėti. Už veiklą valdymo organuose Draugijos nariui gali būti atlyginama. Anksčiau buvo: Demencijos, kai yra sunkus ryškus pažinimo sutrikimas, ir protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą MMSE įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessed demencijos skalę — 23—28 balais patvirtinta 6 mėn. Finansinės kontrolės komisija atsiskaito tik visuotiniam narių susirinkimui. Draugija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija Bendroji dalis 1. Draugija sukurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija neatsako už savo narių prievoles, o nariai už draugijos prievoles. Draugijos veiklos laikotarpis neribojamas. Draugijos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos teritorija — Lietuvos Respublika. Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

Draugijos finansiniais metais laikomi i kuri gydytojas apie nario dydi metai. Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos teisinė forma — asociacija. Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai 2. Pagrindinis draugijos tikslas: 2. Vienyti Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus bei reabilitacijos klinikų vadovus, atstovauti jų profesinius interesus.

Pagrindinio draugijos tikslo įgyvendinimui numatyti šie uždaviniai: 2. Kelti draugijos narių kvalifikaciją organizuojant seminarus, konferencijas, suvažiavimus ir kitus profesinius renginius; 2. Skatinti šiuolaikinių reabilitacijos standartų diegimą ir taikymą Lietuvoje, teikti siūlymus dėl reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų; 2.

Skatinti reabilitacijos mokslo vystymą Lietuvoje; dalyvauti tarptautinėse mokslo programose; 2. Teikti siūlymus, planuojant ir įgyvendinant fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų rengimo bei tobulinimo programas; 2. Koordinuoti ir, esant galimybei, remti narių dalyvavimą tarptautiniuose tobulinimo renginiuose ir programose; 2. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros tarnybomis, visuomeninėmis ir medikų profesinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis siekiant draugijos tikslo įgyvendinimo; 2.

Skleisti reabilitacijos mokslo bei praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei; 2. Plėtoti ryšius su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis, dalinantis profesine patirtimi ir reabilitacijos mokslo pasiekimais. Propaguoti sveiką gyvenseną, prevencines priemones ligoms ir traumoms išvengti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktikos rėmuose; 2. Draugija turi teisę gauti paramą bei teikti ar panaudoti ją visais įstatuose nurodytais draugijos veiklos tikslu ir uždaviniais, bei visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.

Šiuose įstatuose numatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimui draugija turi teisę panaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudžiamas priemones, įskaitant: Knygų leidybą Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, draugija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

Savo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti draugija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę: 3. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti draugijos tikslą ir uždavinius; 3. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba; 3.

Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, piketus, demonstracijas, i kuri gydytojas apie nario dydi eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius; 3. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti; 3.

Kaip padidinti nari istikimas budas Kaip Padidinti vyro sekso penis

Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 3. Gauti paramą, lėšas ar kitokį turtą iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų; 3.

Susijusi informacija

Steigti būti steigėju fondus, įmones, registruojamas ir kremo padidinimo narys pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 3. Turėti sąskaitas bankuose; 3. Už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka; 3. Naudoti lėšas įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti; 3. Užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines nevalstybines organizacijas; 3. Sudaryti sutartis su partneriais ir prisiimti sutartyje numatytus įsipareigojimus; 3.

Nutraukti savo veiklą. Draugija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę — buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. Draugiją sudaro tikrieji nariai toliau — nariai ir garbės nariai. Tikrųjų draugijos narių teisės ir pareigos: 4. Teikti pasiūlymus draugijos veiklai tobulinti; 4. Rinkti ir būti išrinktu draugijos valdybos Stock Foto Didelis narys 4.

Slaugos nustatymas darbingo ir pensijinio amžiaus asmenims

Teikti draugijos valdybai prašymus ir pasiūlymus, dalyvauti jų svarstyme pritarus valdybai; 4. Laisvai išstoti iš draugijos, apie tai pranešus raštu valdybai; 4. Gauti informaciją apie draugijos veiklą; 4. Turėti lygias balsavimo teises. Garbės narių teisės ir pareigos: 4.

Draugija gali turėti garbės narius, kurie renkami i kuri gydytojas apie nario dydi atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, bet kurio tikrojo nario teikimu, i kuri gydytojas apie nario dydi valdybai. Garbės nariais gali būti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantys asmenys, nusipelnę reabilitacijos srityje; 4. Draugijos garbės nariai neturi sprendžiamojo balso teisės ir negali būti renkami į valdybą.

Draugijos narių pareigos: 4.

Slaugos nustatymas vaikams

Laikytis Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos įstatų; 4. Aktyviai dalyvauti draugijos veikloje; 4. Laiku mokėti nario mokestį LFMRGD nario mokestis mokamas už einamuosius metus sausio — kovo mėnesiais, LFMRGD valdybos nariai atleidžiami nuo metinio mokesčio nario mokesčio dydis tvirtinamas atskiru dokumentu visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Dalyvauti draugijos organizuojamuose renginiuose ir išplėstiniuose valdybos posėdžiuose valdybos kvietimu. Nauji nariai gali būti priimami kaip tikrieji nariai ir garbės nariai.

Draugijos narių sąrašus tvarko draugijos sekretorius.

Nario matmenys 12 Ziureti 3 cm storio

Asmenys, pageidaujantys tapti draugijos nariais, privalo užpildyti registracijos formą fmrgydytojas. Valdyba dėl nario kandidatūros priima sprendimą paprasta balsų dauguma ir informuoja asmenį apie priimtą sprendimą per 14 darbo dienų. Gavus valdybos sprendimą, naujai priimtas narys per 2 mėnesius nuo valdybos pranešimo turi sumokėti nario mokestį nario mokesčio dydis tvirtinamas atskiru dokumentu visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Narys iš draugijos gali būti pašalintas valdybos narių sprendimu paprasta balsų dauguma dėl: 5.

Nuorodos kopijavimas

Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso pažeidimo; 5. Nemokant nario mokesčio dvejus metus; 5.

Pirstu ilgio rysys su valstybiu dydziais Istekliai Vyru lyties organu nariai ir ju dydis

Draugijos įstatų nesilaikymo. Narys gali išstoti iš draugijos, pateikęs raštišką pranešimą valdybai.

Nedarbingumas ir ligos išmokos dėl saviizoliacijos – ko reikėtų nepamiršti

Remiantis šiuo pranešimu valdyba įpareigoja narių sąrašą tvarkantį asmenį patikslinti narių sąrašą. Išstojusių ar pašalintų iš draugijos narių stojamieji, metiniai mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

Draugijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, draugijos valdyba ir prezidentas. Visuotinį narių susirinkimą organizuoja valdyba po finansinių metų per 4 mėnesius. Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau nei pusė draugijos narių, revizijos komisija. Apie šaukiamą narių susirinkimą skelbimu draugijos internetiniame puslapyje informuojami visi draugijos nariai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo pradžios.

Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 6. Keičia draugijos įstatus; 6.

Narystė Rūmuose

Išklauso draugijos prezidento ataskaitas bei balsuoja dėl ataskaitos pritarimo; 6. Renka ir atšaukia valdybos narius, revizijos komisiją; 6.

dirbksau.lt apie LFF taurę: kova bus pati rimčiausia

Nustato draugijos veiklos gaires; 6. Nustato ir atskiru dokumentu tvirtina draugijos narių stojamųjų mokesčių dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką; 6. Tvirtina finansinių ataskaitų rinkinį; 6. Renka atviru balsavimu garbės narius; 6.

Priima sprendimą dėl draugijos pertvarkymo ar pabaigos reorganizavimo ar likvidavimo ; 6. Priima sprendimą dėl draugijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė draugijos narių. Jei kvorumo nėra, įstatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per pusę metų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris gali priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek draugijos narių susirinktų.

Ką daryti, jei slaugau šeimos narį?

Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 6. Draugijos vykdomoji valdžia tarp susirinkimų yra valdyba: 6. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui.

Valdybą sudaro 7 nariai; 6. Tikrųjų narių kandidatūros į valdybą turi būti pateiktos valdybai ne vėliau kaip 2 savaitės iki visuotinio susirinkimo ir skelbiamos draugijos internetiniame puslapyje. Visuotinio susirinkimo metu gali būti teikiami nauji nariai arba perrenkami esami. Valdybos veiklai vadovauja draugijos prezidentas, kuris yra valdybos pirmininkas.

Draugijos valdybos kompetencija: 6. Numato pagrindinių draugijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo kelius; 6. Keičia draugijos buveinę; 6.

Priima ir šalina draugijos narius; 6. Šaukia visuotinį susirinkimą; 6. Priima sprendimus dėl draugijos finansinės veiklos vykdymo ir projektų finansavimo; 6.