Pereiti prie turinio

Studentai pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal Mokslo ir studijų įstatymo straipsnio 2 dalies 3 punkto kriterijų, iki paraiškų teikimo pabaigos t. Universiteto talento stipendijos dydis — eurų per mėnesį. Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas. Iš viso per semestrą skiriamas paramos dydis — eurų mokslo metais stipendijų konkursai organizuojami: Rudens semestre Rugsėjo d.

Nario dydziai studentams Nuotrauku nariu pletros pratimai

VDU Padidinkite nariu injekcija Baltarusijos studentams fondas Stipendijos Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja iš skatinamųjų stipendijų fondo LR valstybės biudžeto skiriamų lėšų ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai, sudarytu VDU stipendijų fondu, iš kurio, suderinus su VDU Studentų atstovybe, mokamos visų rūšių stipendijos. Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Skatinamosios stipendijos Skatinamosios stipendijos skiriamos už studijų rezultatus geriausiems nuolatinės studijų formos, Švietimo ir Žemės ūkio akademijose ir ištęstinės studijų formos, pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.

Socialinės stipendijos

Stipendijos skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintu bazinių socialinių išmokų toliau — BSI dydžiu. Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį: rudens semestre — nuo rugsėjo 1 d.

 • Padidejes narys Medaus preparatai
 • Kaip padidinti vyru nario stebejima
 • Berniukai ir ju nariu dydis
 • Kriterijus 50 Aukštosios mokyklos reitingas.

Studentams, išvykstantiems studijuoti į Saugaus nario padidejimas universitetus pagal studijų mainų programas, skatinamoji stipendija skiriama pirmam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų Nario dydziai studentams vidurkį. Studentams, grįžusiems iš studijų pagal studijų mainų programą, skatinamoji stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete šia tvarka: nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi iki einamojo mėnesio 15 penkioliktos dienos; nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi po einamojo mėnesio 15 penkioliktos dienos.

Nario dydziai studentams Kaip as galiu priartinti ilgi

Pirmo kurso pirmo semestro skatinamosios stipendijos Pirmo kurso pirmo semestro studentams skiriamos šios skatinamosios stipendijos: Nario dydziai studentams studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9, devyni su puseo nuolatinės studijų formos antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams 10, dešimt balų, skiriamos 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos; Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios pakopos studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9, devyni su puseo antrojoje ištęstinės studijų formos Nario dydziai studentams ir ištęstinėse profesinėse studijose — 10, dešimt balų, skiriamos 1,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos.

Padidintos skatinamosios stipendijos Skatinamosios stipendijos, kurios yra 3,5 BSI dydžio, pradedamos mokėti nuo antrojo studijų semestro ir skiriamos: pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10, dešimt balų; antrosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10, dešimt balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje bei ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa.

Studentai, norėdami gauti šią stipendiją, per 10 darbo dienų nuo einamojo semestro pradžios turi pateikti prašymą akademinio padalinio, kuriame mokosi, dekanui kartu su užpildyta, universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta, atspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų bei informacijos apie studento mokslinę ar meninę veiklą, sąrašo forma, kurioje pateikia paskutinių dvejų kalendorinių metų informaciją. Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios, antrosios pakopų ir profesinių studijų studentams skatinamosios stipendijos, pradedamos mokėti nuo antrojo studijų semestro ir skiriamos: 2,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos ištęstinės studijų formos pirmosios pakopos studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10, dešimt balų; 2,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10, dešimt balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje bei ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa.

Parama studijuojantiems užsienyje (konkursas „Kitas šimtas“) | Valstybinis studijų fondas

Antrosios studijų pakopos studentai, norėdami gauti šią stipendiją, per 10 darbo dienų nuo einamojo semestro pradžios turi pateikti prašymą akademijose, kuriame mokosi, kancleriui kartu su užpildyta, universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta, atspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų bei informacijos apie studento mokslinę ar meninę veiklą, sąrašo forma, kurioje pateikia Nario dydziai studentams dvejų kalendorinių metų informaciją.

Socialinės stipendijos Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas.

Nario dydziai studentams Kokio dydzio pasiekia varpa

Daugiau informacijos apie šių stipendijų skyrimą rasite šio fondo tinklapyje. Mobilumo stipendijos Mobilumo Nario dydziai studentams yra skiriamos ir mokamos vadovaujantis rektoriaus patvirtintu Universiteto mobilumo stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, studentams, išvykstantiems dalinių studijų, praktikų, stažuočių ar kitais studijų tikslais į užsienio aukštojo mokslo ir kitas institucijas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ar kitas mainų programas, kuriose dalyvauja Universitetas.

 1. Padidinkite nario stipruma
 2. Kaip padidinti varpos zmoniu metodus
 3. Skiriama valstybės finansuojamiems doktorantams Vyriausybės nustatyta tvarka.

Daugiau apie Mobilumo stipendijų skyrimą galima sužinoti čia. Vienkartinės stipendijos Vadovaujantis Vytauto Didžiojo mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, visų studijų formų ir pakopų studentams, neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą, gali būti skiriamos šių rūšių vienkartinės stipendijos: Universiteto vardo garbės stipendija, kuri yra skiriama vadovaujantis Universiteto vardo garbės stipendijos skyrimo tvarkos aprašu, VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą.

 • VU SA | Skatinamosios stipendijos
 • Ka as galiu suzinoti is nario dydi
 • Padidejes narys senoves.
 • Nario dydzio ilgis
 • Universiteto talento stipendija Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, kurios garsina Universiteto vardą; Universiteto talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmos išskyrus pirmo kurso studentus pirmą semestrąantros pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai.

Universiteto skiriama vienkartinė socialinė stipendija, kuri gali būti iki 4 BSI dydžio, mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą ir gali būti skiriama studentui pateikus laisvos formos prašymą ir pridėjus atitinkamus, prašymą grindžiančius dokumentus: netekus vieno iš tėvų pridedama mirties liudijimo kopija ir studento gimimo liudijimas. Skiriama vienerių metų laikotarpyje po mirtiespasikeitus socialinei šeimos padėčiai pridedami atitinkami dokumentai, pavyzdžiui: šeimos sudėties pažyma bei pažymos iš SODROS apie šeimos narių gaunamas pajamas; pažyma iš darbo biržos apie bedarbio statusą; pažyma iš socialinės Nario dydziai studentams skyriaus apie gaunamą socialinę pašalpą; kiti aktualūs dokumentai įvykus kitokiai nelaimei pridedami atitinkami dokumentai, pavyzdžiui, pažyma iš policijos Universiteto skiriama vienkartinė skatinamoji stipendija, kuri gali būti skiriama studentams už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, meninėje, sportinėje ir ar studentiškoje visuomeninėje veikloje.

Nario dydziai studentams Kaip savarankiskai padidinti nario ilgi

Stipendija yra iki 5 BSI dydžio ir mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą Universiteto padalinio teikimu. Doktorantų stipendijos Trečiosios studijų pakopos studentams yra mokamos stipendijos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams arba, vadovaujantis Universiteto doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu — į universiteto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams.

Kitos universiteto skiriamos stipendijos Universiteto rektoriaus stipendija, gali būti skiriama kitais, VDU stipendijų Nario dydziai studentams tvarkos apraše nenumatytais atvejais.

Stipendijos dydis ir mokėjimo dažnumas nustatomas jį suderinus su universiteto Studentų atstovybe. Tikslinės stipendija, gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką.

Konkursas „Kitas 100“

Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės fakultetų dekanatuose. Užsienio lietuvių stipendija, kurią skiria universitetas, vadovaudamasisišeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo m.

Universiteto mecenatų įsteigtos stipendijos Iš privačių ar juridinių asmenų gaunamos universiteto studentų paramai skirtos lėšos yra mokamos pagal universiteto su kitomis šalimis sudarytus susitarimus arba, jeigu šiuose susitarimuose mokėjimo tvarka nėra numatyta, ji nustatoma suderinus Nario dydziai studentams universiteto Studentų atstovybe.

Nario dydziai studentams Atsiliepimai apie nario pletros irengini

Gaškų paramos fondo A. Smetonos fondo C.