Pereiti prie turinio

Nuo to laiko daugelis valstybių narių ėmėsi tolesnių reformų. Pensijos ir aktyvus senėjimas 8 4. Tipai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Konfliktas yra retai laikomas konstruktyviu; Tačiau tam tikrose situacijose tokiose kaip konkurencija sporte , vidutinio sunkumo lygio konfliktas gali būti vertinamas kaip naudingas abiem pusėms, palengvinantis savitarpio supratimą, toleranciją, mokymąsi ir veiksmingumą. Tikslas yra mokyti komandą dirbti kartu. Ligi šiol nuveiktas darbas patvirtina kelių pagrindinių politikos prioritetų aktualumą. Grupės lygio pasaulėžiūra: Svarbus paralelinis individualaus lygio įsitikinimas sutinkamas kolektyvinėje pažeidžiamumo pasaulėžiūroje, kuri plačiai paplitusi tarp etninių grupių.

52005DC0014

Socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis: reagavimas į pokyčius 3 2. Socialinės įtraukties skatinimas 4 3. Pensijos ir aktyvus senėjimas 8 4. Pagrindiniai politikos aspektai 9 ĮVADAS Lisabonos strategijos tikslas — skatinti Sąjungos darnaus vystymosi modelį, kuris keltų visų Europos piliečių gyvenimo lygį derindamas ekonominį augimą su didele atodaira į socialinę sanglaudą ir aplinkos išsaugojimu. Keldama tokį tikslą, ji pabrėžia būtinumą gerinti ES lygmens koordinavimo mechanizmus siekiant puoselėti vientisas ir viena kitą stiprinančias politikos kryptis ekonomikos, aplinkos ir socialinėje srityse.

didinti zmoniu metodo nario Kaip padidinti nari ir tikrai

Nors tvirtas ekonomikos ir užimtumo augimas yra gyvybiškai svarbi išankstinė socialinės apsaugos sistemų tvarumo sąlyga, pažanga siekiant aukštesnių socialinės sanglaudos lygių kartu su efektyviomis švietimo ir profesinio rengimo sistemomis yra vienas iš pagrindinių augimą skatinančių veiksnių. Šiame kontekste pirmame Jungtiniame pranešime apie socialinę apsaugą ir socialinę įtrauktį propaguoja pastangas atnaujinti socialinės apsaugos sistemas pasitelkiant lemiamos reikšmės turinčias ir patikimas reformos strategijas.

Šiame pranešime, kuris remiasi dviem atvirojo koordinavimo metodo raundais socialinės įtraukties klausimais 15 ES valstybių narių lygmeniu ir sėkmingu jo taikymu 10 naujųjų valstybių narių m. Aptariamos ir pensijos, nors ir ne taip plačiai.

Daugiausia remiamasi m. Jungtiniu pranešimu dėl adekvačių ir tvarių pensijų.

Konfliktas – Vikipedija

Papildomos medžiagos teikia naujausi Socialinės apsaugos komiteto SAK darbai, o taip pat dvišalio keitimosi informacija tarp Europos Komisijos ir naujųjų valstybių narių iki jų įstojimo rezultatai.

Šiuo jungtiniu pranešimu siekiama papildyti Jungtinę užimtumo ataskaitą ir BEPG Plačių ekonominės politikos gairių įgyvendinimo ataskaitą, kad būtų galima pateikti suderintą ir integruotą pagrindinių uždavinių, kuriuos valstybės narės turi spręsti siekdamos didžių Lisabonos strategijos tikslų, apžvalgą.

Jame atsispindi Aukšto lygio nepriklausomų ekspertų W. Koko vadovaujamos grupės ataskaitoje pateiktos rekomendacijos dėl būtinumo didesnį dėmesį skirti Lisabonos tikslų įgyvendinimui ir dėl didesnio politinio pasiryžimo būtinumo visais lygmenimis. Gerai parengtos socialinės apsaugos sistemos taip pat prisideda prie ekonominio vystymosi sukurdamos ekonomikos augimui palankią aplinką, kurioje žmonės ir verslo įmonės vartoja ir investuoja su pasitikėjimu; jos lengvina struktūrinius pokyčius sušvelnindamos restruktūrizavimo padarinius darbuotojams; jos taip pat ekonomikos raidos ciklų metu stabilizuoja paklausą ir sukuria palankias sąlygas ekonomikos atsigavimui.

  • Таким образом, не оставалось места для ложных впечатлений и обоюдных обольщений.

Tam, kad socialinės apsaugos sistemos galėtų vaidinti svarbų vaidmenį Europos visuomenėje ir ekonomikoje, jos turi būti jautrios platesnėms socialinėms tendencijoms. Sudėtingas demografinių, ekonominių ir visuomeninių veiksnių kompleksas, kuris skatino ir ateityje skatins struktūrinius pokyčius visoje ES, verčia socialinės apsaugos sistemas prisitaikyti ir atsinaujinti.

Didesni gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai bus svarbūs visai socialinės politikos sričių įvairovei. Mažėjantys 15—29 metų amžiaus grupės skaičiai didina tinkamiausių perėjimų iš mokyklos į darbą svarbą.

Spartus 50—64 metų amžiaus grupės augimas labai padidina aktyvaus senėjimo svarbą. Galiausiai didėjant 80 metų ir vyresnių žmonių grupei tolydžio didės su senatve susijusios sveikatos ir apskritai ilgalaikės priežiūros svarba.

didinti zmoniu metodo nario Koks yra nario dydis 23

Didesnė imigracija galėtų padėti ištaisyti dėl tokių demografinių pokyčių atsiradusį pusiausvyros sutrikimą atsverdama darbo jėgos pasiūlos stoką ir, atsižvelgiant į pensijų reformą, pagerindama pensijų sistemų finansinį tvarumą.

Tačiau visuomenės galės pasinaudoti tokios potencialios naudos vaisiais tik tuo atveju, jei jos sukurs reikiamas sąlygas imigrantams integruotis į oficialią darbo rinką ir jei jos išmoks valdyti kultūrų susidūrimo keliamas įtampas bei sugebės pašalinti imigrantų ekonominio ir socialinio integravimo kliūtis[1].

Demografiniai pokyčiai yra glaudžiai susiję su platesniais kultūros vertybių, socialinių santykių, šeimų organizavimo ir darbo pobūdžio pokyčiais.

didinti zmoniu metodo nario vaikinai savo nario dydi

Socialiniai poreikiai tampa vis sudėtingesni ir įvairesni, didėja rūpinimasis gyvenimo kokybe bei darbo ir poilsio pusiausvyra. Padidėjo individualaus pasirinkimo svarba.

  • Apibrėžimai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] M.
  • EUR-Lex - DC - LT

Įvairovė turi svarbų etninį matmenį, ypač dideliuose miestuose. Didėjantis darbo jėgos feminizavimas atsispindi naujuose socialiniuose poreikiuose pavyzdžiui, vaikų, vyresnio amžiaus ir išlaikomų žmonių priežiūros įstaigų ir naujame pareigų pasidalijimo namų ūkyje pagrinde. Įvyko ženklios šeimos sudėties permainos: sumažėjo namų ūkių dydžiai ir padidėjo įvairovė. Šiuos procesus sąlygoja partnerysčių kūrimo mažėjimas ir didėjantys skyrybų skaičiai.

Dėl to silpnėja šeiminiai ryšiai ir, pablogėjus materialinei padėčiai, vis daugiau žmonių turi pasikliauti kitomis paramos formomis. Galiausiai darbo aplinka tampa vis labiau kintama ir įvairiarūšė. Didėja aukštų kvalifikacijų poreikis ir kartu kuriama daug menko našumo darbo vietų. Šiame permainų kontekste socialinės apsaugos sistemos turi būti formuojamos taip, kad jos galėtų reaguoti į ekonomines ir socialines ateities reikmes.

Reformomis, vykdomomis tvarioms ir adekvačioms pensijoms užtikrinti, turėtų būti siekiama teikti tinkamas paskatas darbuotojams ilgiau išlikti aktyviais, o darbdaviams samdyti ir išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus.

Prieinamos, kokybiškos ir tvarios sveikatos priežiūros sistemos vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį net tik kovojant su ligomis ir socialinės atskirties grėsme, bet ir palaikant darbo jėgos darbingumą. Žmonių, patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį, skaičiai visoje Sąjungoje labai ženklūs: m.

Skurdo pavojus paprastai yra daug didesnis bedarbiams, vieno iš tėvų dažniausia didinti zmoniu metodo nario motinos su vaikais namų ūkiams, vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms irgi ypač moterims ir šeimoms su keletu išlaikytinių. Dar aukštesnio lygio skurdą patiria vaikai: labiau tikėtina, kad skurde didinti zmoniu metodo nario vaikai kentės dėl silpnesnės sveikatos, jiems blogiau seksis mokytis ir jiems gresia didesnis būsimo nedarbo ir asocialaus elgesio pavojus.

Esama įrodymų, kad yra ryšys tarp aplinkos taršos ir sunkios socialinės padėties. Skurdo pavojaus apimtis atskleidžia tik dalį vaizdo, o naujausi duomenys rodo materialinių nepriteklių mastą ypač tose šalyse, kuriose nacionalinė skurdo riba yra gerokai žemesnių lygių.

Skurdas ir materialiniai nepritekliai dažnai yra susiję su negalėjimu tinkamai dalyvauti socialiniame gyvenime, jie atsiranda dėl nepakankamo užimtumo, švietimo ir profesinio didinti zmoniu didinti zmoniu metodo nario nario, aprūpinimo būstu, transporto ar sveikatos priežiūros prieinamumo.

Užimtumas yra pagrindinis socialinės įtraukties veiksnys ne tik dėl to, kad sukuria pajamas, bet ir dėl to, kad jis skatina socialinį veiklumą bei asmens ugdymą ir padeda palaikyti tinkamą gyvenimo lygį senatvėje, atverdamas kelią į teisę gauti pensijos išmokas.

Konfliktas

Perėjimas iš nedarbo į darbą gerokai sumažina tikimybę patirti skurdo pavojų; be to, bedarbio gerovei ar darbingo amžiaus neveiklumui gresia netgi didesnis pavojus, jei nėra pajamų iš darbo namų ūkyje. ES lygmeniu turimi statistiniai duomenys apie skurdą ir socialinę įtrauktį dar neapima kai kurių labiausiai paveiktų grupių. NAP Nacionaliniai užimtumo veiksmų planai arba įtrauktis išryškina, kad su labai konkrečiais pavojais susiduria imigrantai, etninės mažumos ir romai, neįgalieji, benamiai, nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis, globos įstaigose esantys ar jas palikę žmonės ir natūrinių ūkių savininkai.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, didinti zmoniu metodo nario nepalankios sąlygos kaupiasi tam tikrose bendruomenėse ir geografinėse — miesto ir kaimo — vietovėse, kuriose žmonės susiduria su įsišaknijusiais atskirties veiksniais, kurie turi tendenciją būti perduodami iš kartos į kartą. Tai gali būti dideliu mastu paaiškinama tuo, kad ženkliai pagerėjo padėtis darbo rinkoje. Dabar didinti zmoniu metodo nario atsiranda aiškus pavojus, kad pastarųjų metų ekonomikos vystymosi sulėtėjimas su lygia greta augančiu nedarbu ir menkesnėmis darbo pasirinkimo galimybėmis dar daugiau žmonių didinti zmoniu metodo nario į skurdo ir socialinės atskirties pavojų bei pablogina padėtį tų, kurie jau yra jų paveikti.

Iššūkis dar didesnis daugelyje naujųjų valstybių narių, kur spartus ekonomikos augimas yra grindžiamas plačia pramonės ir žemės ūkio pertvarka, dėl kurios, jei nėra atsvarai skirtos atitinkamos socialinės įtraukties politikos, gali padaugėti žmonių, kuriems iškyla skurdo pavojus.

Svarbiausi politikos prioritetai Tam tikras pozityvus socialinės įtraukties proceso rezultatas buvo tas, kad ėmė labiau aiškėti svarbiausi skurdo ir socialinės atskirties įveikimo politikos prioritetai, kurie atsispindi valstybių narių patvirtintose politinėse pozicijose.

Sąjungos mastu ryškėja septyni svarbiausi politikos prioritetai : Dalyvavimo darbo rinkoje didinimas: Daugumos valstybių narių laikomas pačiu svarbiausiu prioritetu, jis yra įgyvendinamas plečiant aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir užtikrinant geresnį sąryšį tarp socialinės apsaugos, visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir darbo rinkos reformų priemonių taip, kad jie vienas kitą dar labiau stiprintų.

Socialinės didinti zmoniu metodo nario sistemų atnaujinimas: Tai reiškia užtikrinimą, kad tvarios socialinės didinti zmoniu metodo nario sistemos būtų adekvačios ir prieinamos visiems ir kad išmokos, skirtos tiems, kurie gali dirbti, teiktų veiksmingas darbo paskatas, taip pat pakankamai saugumo siekiant sudaryti žmonėms sąlygas prisitaikyti Valstybes pletros procedura pokyčių.

Švietimui ir profesiniam mokymui nepalankių sąlygų šalinimas: Labiausiai pabrėžiama ankstyvo pasitraukimo iš oficialios švietimo ir profesinio mokymo sistemos prevencija; perėjimo iš mokyklos į darbą, ypač įgijusiems menką kvalifikaciją, lengvinimas; švietimo ir profesinio mokymo prieinamumo didinti zmoniu metodo nario nepalankių sąlygų paveiktoms grupėms didinimas ir jų integravimas į bendro aprūpinimo sistemą; nuolatinio mokymosi, įskaitant elektroninį mokymąsi, visiems skatinimas.

Daugelis pripažįsta būtinumą daugiau ir veiksmingiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą visose amžiaus grupėse. Vaikų skurdo panaikinimas: Tai laikoma svarbiausiu žingsniu kovoje su skurdo paveldėjimu iš kartos į kartą. Didžiausias dėmesys skiriamas ankstyvai intervencijai ir ankstyvam švietimui siekiant paremti skurstančius vaikus, didinti paramą pajamoms ir pagalbą vaikus auginančioms šeimoms bei vienišiems tėvams. Keletas šalių taip pat stengiasi kaip politikos rengimo pagrindą labiau pabrėžti vaiko teisių rėmimą.

Padoraus būsto užtikrinimas: Kai kuriose valstybėse narės dėmesys kreipiamas į būsto sąlygų gerinimą, kitose — į būtinumą spręsti socialinio būsto pažeidžiamoms grupėms stygiaus problemą. Keletas valstybių narių rengia labiau integruotus nusistatymus benamystės problemai spręsti.

didinti zmoniu metodo nario Vaizdo nario matmenys

Prieigos prie kokybiškų paslaugų gerinimas: Tai apima prieigos prie sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų, socialinių paslaugų ir transporto gerinimą, vietos aplinkos gerinimą, taip pat investavimą į atitinkamą infrastruktūrą ir naudojimąsi naujų visiems prieinamų informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis. Diskriminacijos įveikimas ir etninių mažumų bei imigrantų integracijos didinimas: Kova su didelio laipsnio atskirtimi, kurią patiria konkrečios grupės, ypač romai, yra siejama su pagrindinių paslaugų ir palankių galimybių prieinamumo didinimu, su teisės aktų priverstiniu vykdymu siekiant įveikti diskrimaciją, ir su tikslinių nusistatymų dėl konkrečių situacijų rengimu.

Pasirinkdamos didinti zmoniu metodo nario proritetus, valstybės narės turi parengti integruotas ir koordinuotas strategijas vietos ir regionų lygmeniu, o ypač tose miesto ir kaimo bendruomenėse, kurios susiduria su daugybe sunkumų. Tokios strategijos turėtų pritaikyti politikos kryptis vietos situacijai ir įtraukti visus suinteresuotus veiklos dalyvius. Taip pat bus svarbu užtikrinti, kad visi šie prioritetai aprėptų ir lyčių problematiką siekiant skatinti lyčių lygybę.

Socialinės įtraukties proceso stiprinimas Visų valstybių narių NAP arba įtraukties veiksmų planų rengimas ir įgyvendinimas rodo ketinimą didinti pastangas skurdo ir socialinės atskirties klausimams spręsti. Ypač tvirtas politinis pasiryžimas, kurį pademonstravo ES 10 valstybių narių, šiam procesui davė naują postūmį ir apskritai didinti zmoniu metodo nario atviro koordinavimo metodo aktualumą.

Valstybių narių priimta pozicija yra labai įvairį, kadangi ją lemia kiekvienos iš jų pradinė padėtis, socialinės gerovės kūrimo tvarka ir kovos su skurdu strategijų rengimo patirtis.

Dauguma valstybių narių yra parengusios visa apimančias pozicijas skurdo ir atskirties problemoms spręsti, aprėpiančius daugelį politikos sričių. Stiprinamos institucinės priemonės, kuriomis siekiama, kad rūpinimąsis socialine įtrauktimi taptų nacionalinės politikos kūrimo aspektu. Didesnis dėmesys kreipiamas į įvairių vyriausybės padalinių ir lygmenų koordinavimą, kad būtų galima siekti labiau integruoto reagavimo. Galiausiai didėja Padidinti zmogaus lyti tam, kad reikia skatinti pagrindinių veiklos dalininkų socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir įmonių dalyvavimą.

didinti zmoniu metodo nario Malda uz didejanti nari

Apskritai atvirojo koordinavimo metodo taikymas socialinės įtraukties srityje ligi šiol buvo naudingas ir teikia gerą pagrindą tolesniems veiksmams. Bendrijos veiksmų programa, skirta kovai su socialine atskirtimi, šiuo atžvilgiu daug padėjo skatindama tyrimus, tarptautinius mainų projektus ir ES lygmens tinklų kūrimą. Tačiau taip pat aišku, didinti zmoniu metodo nario, norint, kad bendras socialinės įtraukties proceso tikslas padaryti lemiamą poveikį skurdo panaikinimui iki m.

Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų: - Nustatyti tvirtesnes sąsajas su ekonomine ir užimtumo politika: Tokios sąsajos turi būti didinti zmoniu metodo nario daugiausiai nustatant didesnį skaidrumą biudžetiniams ištekliams, reikalingiems NAP arba įtraukties veiksmų programoje nustatytoms užduotims ir didinti zmoniu metodo nario rodikliams pasiekti, ir kaip socialinės aprėpties tikslams panaudojami struktūriniai fondai.

Paskui jų siekimo pažanga turėtų būti stebima ir apie ją pranešama. Valstybės narės, atsiliekančios tam tikrose srityse, į sėkmingiausiai veikiančių valstybių narių veiklos laimėjimus galėtų žiūrėti kaip į orientyrą. EU lygmeniu Komisija ir Taryba turėtų: - Stiprinti socialinės įtraukties uždavinių perėmimą į visas ES politikos kryptis: Labai svarbu atsižvelti į socialinę įtrauktį kuriant ir įgyvendinant ES politikos kryptis ir norint užtikrinti, kad jos palaikytų valstybių narių pastangas skatinti socialinę įtrauktį.