Pereiti prie turinio

Pūkas dalyvavo teisminiuose ginčuose ir tarė baigiamąjį žodį. Kuria rekomendacines akcijas, susiedamas ir stebėdamas reklaminių renginių, aukų, laiškų ir kt. Glaveckas buvo Lietuvos centro sąjungos LCS pirmininko pavaduotojas, nuo metų — pirmininkas. Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Kęstučiui Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti toliau — Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K. Laiškus, tekstinius pranešimus, socialinę žiniasklaidą ar svetaines. Atlikę tyrimą, galite būti tikri, kad jūsų paslaugoms priklauso tinkama narystės valdymo programinė įranga.

Pūkui, atlikdama jai pavestą tyrimą, užtikrino teisės aktuose numatytas procesines teises, kuriomis gali naudotis asmuo, dėl kurio atliekamas tyrimas. Kartu ji pažymėjo, kad Seimo narys K. Pūkas pats nepaisė Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir kitų specialiosios komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, akivaizdžiai siekė trukdyti komisijos darbui.

Atsakydama į suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko Konstituciniam Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytą argumentą dėl Specialiosios tyrimo komisijos apklaustų liudytojų anonimiškumo, D. Šakalienė pabrėžė, kad, atlikdama tyrimą, ši komisija siekė užtikrinti ne tik suinteresuoto asmens, bet ir komisijai liudijusių asmenų teises, inter alia jų privataus gyvenimo neliečiamumą ir asmens duomenų apsaugą.

Teisminiuose ginčuose D. Šakalienė paaiškino, kad teisės aktuose, be kita ko, Europos Sąjungos direktyvose, seksualinis priekabiavimas neatsiejamas nuo asmens orumo pažeminimo; vertinant veiksmus, Iranga padidinti nario nari pažemintas kitų asmenų orumas, esminę reikšmę turi tai, kokią žalą nukentėjusiajam padaro pats veiksmas, o tik paskui turėtų būti sprendžiama dėl pažeidėjo ketinimų ir siekių pažeminti asmens orumą, įžeisti jį.

Ypač svarbi yra nukentėjusiųjų emocinė būklė ir savijauta patyrus tokį elgesį. Pareiškėjo atstovas Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius A.

Kabišaitis, per Konstitucinio Teismo posėdį teisminiuose ginčuose apibendrindamas Seimo nario K. Pūko atliktus neteisėtus veiksmus, nurodė šiuos: Seimo narys K. Pūkas aptarinėjo savo padėjėjų-sekretorių ir užimti šias pareigas pretendavusių asmenų kūno Iranga padidinti nario nari, formas, žeminamai kalbėjo apie jų mentalinius gebėjimus; žemino jas psichologiškai, sukėlė nesaugumo, nevisavertiškumo jausmus; reikalavo dirbti darbus, teikti paslaugas, nenumatytas Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigybės aprašyme, ir siekė varžyti šių moterų laisvę pasirinkti laisvalaikio leidimo ir gyvenimo būdą; aptarinėjo su trečiaisiais asmenimis asmens sveikatos informaciją, kuri jam tapo prieinama dėl užimamų pareigų; siūlė minėtiems asmenims paslaugas, kurios nėra susijusios su darbo Seime santykiais; siekė savo padėjėju-sekretoriumi įdarbinti tik vienos lyties asmenis — moteris, pasižyminčias tam tikromis fizinėmis savybėmis išvaizdair kt.

Pareiškėjo atstovo manymu, šiais savo veiksmais Seimo narys K. Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 21, 22, 28, 29 straipsnius ir sulaužė duotą priesaiką. Kabišaitis papildomai pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo Seimo narys K.

Pūkas, priešingai nei teigia savo paaiškinimuose, buvo informuotas apie jam teikiamus kaltinimus, kadangi, kaip matyti iš Seimo interneto svetainėje pateikiamų Seimo posėdžių lankomumo duomenų, dalyvavo Seimo m.

Šiuose dokumentuose nurodyta, kokiomis aplinkybėmis ir dėl kokių veiksmų siūloma pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkas nepasinaudojo savo teise užduoti klausimus projekto rengėjams, nepateikė siūlymų projektą keisti ar papildyti.

Darbo pradžia su „Microsoft 365“

Kabišaitis pažymėjo ir tai, kad nors Seimo narys K. Pūkas savo paaiškinimuose teigia nebuvęs supažindintas su jo procesinėmis teisėmis Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui rengtuose posėdžiuose, jis ne kartą skundėsi, jog jo procesinės teisės buvo šiurkščiai pažeistos, o tai rodo, kad Seimo narys K.

Pūkas savo procesines teises žinojo. Kabišaitis taip pat pabrėžė, jog, atsižvelgiant į tai, kad Specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario K. Pūko apkaltos išvadoje nurodyti Seimo nario K. Pūko veiksmai, kuriais šiurkščiai pažeista Konstitucija ir diskredituotas Seimo, kaip Tautos atstovybės, autoritetas, atlikti ne vieną kartą, ne atsitiktinai, o sistemingai, nuolat, galima teigti, kad Seimo narys K.

Pūkas veikė sąmoningai pasinaudodamas savo, kaip Seimo nario, statusu, suvokdamas savo veiksmų tikslus, prasmę, pasekmes. Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko atstovai advokatai M. Arasimavičius, A. Ručienė iš esmės pakartojo Konstituciniam Teismui Seimo nario K. Pūko rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus, pateikė Konstituciniam Teismui prašymus, papildomus paaiškinimus ir atsakė į klausimus, uždavė klausimus liudytojams, kalbėjo teisminiuose ginčuose.

Suinteresuotas asmuo Seimo narys K. Pūkas dalyvavo teisminiuose ginčuose ir Iranga padidinti nario nari baigiamąjį žodį.

Respect Sri Lanka Army 💕💕#Shorts

Suinteresuotas asmuo ir jo atstovai Konstitucinio Teismo posėdyje pateikė prašymus. Pūkas pateikė Konstituciniam Teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl negalėjimo m.

Aš ar šeimos narys turi negalią | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Konstitucinio Teismo protokoliniu sprendimu šis suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko prašymas netenkintas, be kita ko, pažymėjus, kad Konstituciniam Teismui pateiktos Seimo nario Iranga padidinti nario nari. Pūko vardu išduotos medicininės pažymos dėl neatvykimo į Konstitucinio Teismo posėdį pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą formą Nr.

Protokoliniame sprendime, be kita ko, nurodyta, kad byloje turima informacija apie Seimo nario K. Pūko sveikatos būklę yra prieštaringa. Todėl nuspręsta, jog Seimo nario K. Pūko prašyme nurodyta priežastis, dėl kurios prašyta atidėti posėdį, nelaikytina pakankamai svarbia, kad pateisintų suinteresuoto asmens Seimo nario K.

Pūko neatvykimą į Konstitucinio Teismo posėdį. Šiame Konstitucinio Teismo protokoliniame sprendime taip pat pažymėta, kad Konstitucinio Teismo posėdyje dalyvauja abu suinteresuoto asmens atstovai — advokatai M.

Arasimavičius ir A. Ručienė, todėl konstatuota, kad suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko teisių ir teisėtų interesų gynyba, bylą nagrinėjant Seimo nariui K.

Pūkui nedalyvaujant, yra užtikrinta tinkamai. Suinteresuoto asmens atstovai pareiškė nušalinimą visam Konstituciniam Teismui dėl galimo jo šališkumo sprendžiant šią konstitucinės justicijos bylą. Konstitucinio Teismo šališkumas buvo grindžiamas tuo, kad Konstitucinis Teismas, rengdamas bylą teisminiam nagrinėjimui, tyrė tam tikras faktines aplinkybes, rinko įrodymus byloje ir apklausė liudytojus, nors, suinteresuoto asmens atstovų teigimu, tokia Konstitucinio Teismo teisė Konstitucinio Teismo įstatyme nenumatyta — pagal šio įstatymo 30 straipsnį Konstitucinis Teismas tiria ir sprendžia tik teisės klausimus.

Konstitucinio Teismo protokoliniu sprendimu suinteresuoto asmens atstovų pareikštas nušalinimas netenkintas. Konstitucinis Teismas nenustatė aplinkybių, nurodytų Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių atskiri teisėjai negalėtų dalyvauti nagrinėjant bylą.

Konstitucinio Teismo protokoliniame sprendime pažymėta, kad suinteresuoto asmens atstovų nurodyta bylos medžiaga nepatvirtina jokio teisėjų šališkumo šioje byloje sprendžiant, ar Seimo narys K.

Pūkas savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Be to, priešingai negu nurodė suinteresuoto asmens atstovas, Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją nagrinėdamas konstitucinės justicijos bylą, turi įgaliojimus prireikus tirti bylos sprendimui reikšmės turinčias faktines aplinkybes.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsnį bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui rengiantis Konstitucinio Teismo teisėjas privalo atlikti visus būtinus bylai parengti Iranga padidinti nario nari nagrinėjimui veiksmus. Pažymėta ir tai, kad suinteresuoto asmens atstovo prašymas neatitinka Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo įstatymo nustatytų reikalavimų.

Pagal Konstituciją, inter alia jos straipsnio 3 dalies 4 punktą, Konstitucinis Teismas privalo teikti išvadą apkaltos byloje, ir netoleruotina tokia situacija, kai Konstitucinis Teismas nusišalintų nuo savo konstitucinės pareigos vykdymo.

Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnyje nenumatyta galimybė nušalinti visos sudėties Konstitucinį Teismą nuo bylos nagrinėjimo.

Šalies vadovai: netekome išskirtinės asmenybės

Suinteresuoto asmens atstovai pateikė Konstituciniam Teismui prašymą atidėti konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą toliau — EŽTT konsultacinės išvados dėl m.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos toliau — Konvencija nuostatų išaiškinimo. Konstitucinio Teismo protokoliniu sprendimu šis suinteresuoto asmens atstovų prašymas netenkintas, be kita ko, pažymėjus, kad Konvencijos Protokolas Nr. Be to, Konstituciniam Teismui šioje byloje nekilo abejonių dėl Konvencijos nuostatų aiškinimo ir taikymo. Konstitucinis Teismas posėdyje priėmė sprendimus ir dėl kitų suinteresuoto asmens atstovų prašymų.

Pūkas, m. Pūkas teigė, kad posėdyje parodymus davusios liudytojos sakė netiesą, nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes.

  • Yra dvi programos, pagal kurias skiriama parama: pirmoji — skirta organizuoti būsto ar aplinkos pritaikymą žmonės, turintiems negalią; antroji — šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, būstui ir gyvenamajai aplinkai pritaikyti.
  • Kaip duomenų bazių įranga gali padidinti našumą ir greitį Microsoft Team balandžio 3, Technologijų įmonėms akivaizdu, tačiau kiekviena įmonė turėtų pasinaudoti duomenų analizės ir duomenų bazių programine įranga.
  • Seimo nario Kęstučio Glavecko laidotuvės – sekmadienį - Verslo žinios
  • Kęstutis Bartkevičius – Puslapis 58
  • Padidejes narys yra neimanomas
  • Sekso nariu dydzio nuotrauka
  • NariaiGear Nesvarbu, ar tai maža, ar didelė organizacija, kiekvienas verslas turi remtis auditorija.

Pūko manymu, tokius parodymus liudytojos davė norėdamos atkeršyti Iranga padidinti nario nari už pastabas dėl prastai atliekamo darbo arba už atsisakymą priimti į Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas. Pūko manymu, liudytojos yra tarpusavyje susijusios, pažįstamos, ikiteisminiame tyrime atstovaujamos to paties advokato, kuris koordinuoja jų veiksmus, sąmoningai nukreiptus prieš jį.

Į darbo pokalbius visos liudytojos atvyko savo noru, nė viena nepareiškė norinti nutraukti vykusį pokalbį. Pūkas papildomai nurodė, kad Seimo viešbutyje esančiose jo gyvenamosiose patalpose yra įrengtas jo darbo kabinetas, kuriame laikoma Seimo Antikorupcijos komisijos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, kurių narys jis yra, veiklos viešinimui reikalinga kompiuterinė įranga.

Pretendentes užimti Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas jis į šias patalpas vedėsi apžiūrėti nurodytos įrangos abipusiu susitarimu, nes jos pačios norėjo ją pamatyti. Seimo nario teigimu, žurnalisčių surengtas eksperimentas negali būti laikomas patikimu įrodymu, nes atliktas neteisėtai, be kita ko, pažeidžiant Seimo valdybos sprendimu patvirtintame Viešosios informacijos rengėjų ir ar skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos apraše nustatytas taisykles.

Per tariamą pokalbį Seimo nariui K. Pūkui tyčia buvo užduodami provokaciniai klausimai, jam pasirodę keisti jau pokalbio metu, dėl to sumontuotas ir per televiziją parodytas reportažas neatitinka tikrovės. Suinteresuoto asmens atstovai, Konstitucinio Teismo posėdyje teikdami paaiškinimus, pakartojo Seimo nario K. Pūko rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytą poziciją dėl Specialiojoje tyrimo komisijoje vykusio proceso neteisėtumo, taip pat priminė, kad niekur nebuvo nurodyti konkretūs Seimo nario K.

Pūko veiksmai, kuriais jis galėjo šiurkščiai pažeisti Konstituciją ir sulaužyti duotą priesaiką. Suinteresuoto asmens atstovai, Konstitucinio Teismo posėdyje kalbėdami teisminiuose Iranga padidinti nario nari, papildomai pažymėjo, kad Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkui išvadoje cituojamais liudytojų nurodytais žodžiais, kuriais esą įžeista jų garbė ir orumas, tebuvo išreikšta Seimo nario K. Pūko nuomonė, netaikoma konkrečiai pretendentei į Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas.

Kas yra nariu normos dydis 16

Pūko žodžiai apie merginos grožį ar klausimai, ką ji yra pasiekusi ir kiek jai metų, kiti neasmeninio pobūdžio samprotavimai kaip antai apie tai, kad moterys gyvenime patenka į įvairias situacijas taip pat negali būti laikomi šiurkščiu Konstitucijos pažeidimu.

Suinteresuoto asmens atstovai Iranga padidinti nario nari ginčuose pabrėžė, kad konkrečius kaltinimus Seimo narys K. Pūkas iš pareiškėjo atstovų išgirdo tik Konstitucinio Teismo posėdyje, — jų nuomone, gerokai per vėlai, kad būtų užtikrinta suinteresuoto asmens Seimo nario K.

Pūko teisė į gynybą. Suinteresuoto asmens atstovai taip pat teigė, kad Seimo nario K. Pūko atžvilgiu buvo atlikti galimai neteisėti veiksmai: be Seimo nario leidimo padarytos Seimo nario kabinete buvusių dokumentų nuotraukos, atskleisti kitų asmenų duomenys. Neteisėtu laikytinas ir žurnalisčių Rūtos Juknevičiūtės ir Dovilės Javinskaitės surengtas žurnalistinis eksperimentas, kurį atliekant, prisidengus kito asmens vardu, pavarde ir gyvenimo aprašymu, apgaulės būdu patekus į Seimo nario kabinetą, naudojant paslėptą vaizdo ir garso įrašymo įrangą, buvo užfiksuotas D.

Javinskaitės pokalbis su Seimo nariu K. Pūku dėl Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus darbo vietos. Pokalbio metu jis buvo provokuojamas tyčia savo veiksmais pažeisti Konstituciją.

„GroupSpaces“

Tokie veiksmai, kaip žurnalistės D. Javinskaitės, yra draudžiami. Suinteresuoto asmens atstovų manymu, liudytojų parodymai laikytini nepatikimais, jų nurodytų aplinkybių niekas nepatvirtino, o tos aplinkybės neįrodo, kad buvo padarytas šiurkštus Konstitucijos pažeidimas.

Leidžia nariams individualiai registruotis ir mokėti už savo prenumeratas internete.

  1. Kaip duomenų bazių įranga gali padidinti našumą ir greitį
  2. Galbut nario padidejimas

Tai leidžia pridėti dovanas prie programos ir eksportuoti jas norimu sistemos apskaitos formatu. Leidžia įmonėms kurti, valdyti ir stebėti lengvus ar patobulintus valdymo procesus. Siūlomas visas įrankių asortimentas, padedantis vykdyti renginius ir pritraukti dalyvių dalyvavimą.

Masiniu būdu sukuria ir valdo el. Pašto sąrašus.

TEISMO AKTAI

Vykdo ir tvarko aukas, siunčia dėkingumo el. Laiškus už indėlius ir sukuria duomenų ataskaitą. Kuria rekomendacines akcijas, susiedamas ir stebėdamas reklaminių renginių, aukų, laiškų ir kt.

Konstitucinis Teismas I Pareiškėjo paklausimas 1.

Be to, tai leidžia jūsų abonentams ir bendraautoriams rinkti lėšas jūsų įmonei paremti, siūlo galimybę pasirinkti iš 40 įprastų ataskaitų ir susikurti savo ataskaitą bei programinę įrangą sujungti tiesiai į TVS. Kaina: Nemokamas ir atviro kodo; Pro versija prasideda nuo 0,01 USD kaip vienkartinis mokėjimas Tendenci Tai yra vienas iš populiariausių asociacijos valdymo įrankių šioje kategorijoje, padedantis išlaikyti savo narius ir plėsti verslą. Programinė įranga yra specialiai sukurta labdaros organizacijoms ir sąjungoms.

Jame yra lengvai naudojama sąsaja, pelno siekiančios programos ir integruotos komunikacijos priemonės verslo plėtrai. Geriausia, kad tam nereikia jokių administravimo mokesčių ar ilgalaikių susitarimų.

Programa „Narys - nariui“ | KCCI

Tai leidžia jums sukurti naują net akimirksniu tiesiai iš programos svetainės, naudojant įmontuotą įvykių kalendoriaus komponentą. Tai suteikia galimybę aukoti internetu ir supaprastina visą procesą, ypač profesionalių ar labdaros įmonių.

Įrengta paprasta sąsaja, suteikianti prieigą prie daugybės išteklių, kurie padeda valdyti ir tvarkyti savo svetainės turinį be jokių HTML žinių ar programavimo įgūdžių. Žiniatinklio verslo duomenų bazė leidžia jūsų svetainėje rodyti lėšų rinkėjus ar pasirinktus partnerius.

Įsidiekite Aina.lt kaip programėlę ir nepraleiskite svarbių naujienų.

Tai leidžia nariams kelti klausimus ir gauti atsakymus iš kolegų savo bendruomenės forumuose. Tai suteikia galimybę nariams užsiregistruoti ir mokėti internetu už darbo skelbimus, kurie yra jūsų pajamų šaltinis. Laisvė pridėti su šia pramone susijusių tinklaraščių, straipsnių ir pranešimų spaudai. Siūlo ataskaitas, apimančias sąskaitas faktūras, narystes, įvykius ir kt.

Narė Planeta Ši programa leidžia jums lengvai pridėti savo asociaciją, stebėti veiklą, padėti peržiūrėti ataskaitas ir automatiškai atnaujinti procesą vienoje vietoje. Tai padės jums sutaupyti laiko, kurį skiriate su administratoriumi susijusiems darbams, ir panaudoti tą laiką grupės išplėtimui.

Ar galiu padidinti grupės limitą "GroupMe"? - „Office“ palaikymas

Tai leidžia konvertuoti įvykį į įdomią patirtį ir išplėsti savo tikslo pagrindą. Tai padeda jums surinkti lėšų sukurdami savo indėlio puslapį ir leisdami savo sekėjams ir jų kolegoms palaikyti jūsų reikalą. Leidžia bendrauti su nariais naudojant bet kurią pasirinktą laikmeną, pvz.

As esu 15 nariu 13 5 5

Laiškus, tekstinius pranešimus, socialinę žiniasklaidą ar svetaines. Leidžia sukurti sklandžią vartotojo patirtį ir patvirtinti abonentų mokėjimus, atsižvelgiant į jų pageidaujamus metodus, vietą ir laiką.

Nustatykite pirstu nario dydi

Be to, tai taip pat leidžia jums sukurti patrauklią svetainę, palaikomą su visomis pagrindinėmis API aljansų, prekės ženklo ir TVS funkcijomis, ir siūlo mobiliąją programą, kurioje galite dalintis naujausiais atnaujinimais, Iranga padidinti nario nari rinkliavas ir naudoti nario korteles keliaudami.

Pro versija prasideda nuo 50 USD per mėnesį. Admidio Ši programa siūlo nemokamų įrankių rinkinį, kuris yra labai svarbus jūsų verslui. Tai padeda lengvai ir vos keliais paspaudimais valdyti daugybę funkcijų, būtinų jūsų partneriui, grupei ir įmonei.

Kaip duomenų bazių įranga gali padidinti našumą ir greitį Microsoft Team balandžio 3, Technologijų įmonėms akivaizdu, tačiau kiekviena įmonė turėtų pasinaudoti duomenų analizės ir duomenų bazių programine įranga. Tai reiškia, kad nustatomas biudžetas, ieškoma tiekėjų, sekamos atsargos — tai didžiulis kiekis duomenų, kurį reikia kruopščiai patikrinti ir suprasti.

Duomenų bazių programinės įrangos naudojimas padeda tokiems projektų sąmatininkams kaip Dull tvarkyti informaciją, kurti pasitikėjimo ryšius su klientais ir tikslingai vykdyti projektą kai jame dalyvauja šimtai darbuotojų.

Padidinti lėšų skiriamų Panevėžio specialiosios mokyklos renovacijai sumą Lt. Pritarti Seimo narė A. Staponkienė Padidinti lėšų, skiriamų Panevėžio apskrities viršininko administracijos programai VŠĮ "Aukštaitijos siaurojo geležinkelio komplekso išlaikymas ir priežiūra" veiklos finansavimui - tūkst. Nepritarti VŠĮ finansavimas gali būti tik konkursinis Skirti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos rekonstravimui — 2. Pritarti iš dalies Skirti tūkst.

Virtuali failų spintelė Tiekėjų paieška yra didžiulė projekto sąmatininko darbo dalis: reikia išnagrinėti pasiūlymus ir nustatyti, kurie partneriai atitinka kriterijus ir biudžetą. Kai pradėjau sudarinėti sąmatas, turėjau mažą stumdomą dokumentų spintelę, kurią visuomet turėdavau su savimi.

Joje buvo visi pasiūlymai ir kiekvienas buvo su išspausdintais skirtukais. Internetinis duomenų valdymas tikrai padeda mūsų komandai koordinuotai veikti, kad galėtumėte suspėti koja kojon su naujausia informacija. Ją pakeitė daug lengviau nešiojama priemone — išmaniuoju telefonu. Taigi, prieigą prie tos dokumentų spintelės turėjau tik aš, dabar kiekvienas projekto komandos narys turi prieigą prie jos.