Pereiti prie turinio

Valstybinis patentų biuras atsisako registruoti kolektyvinį ženklą, jeigu jo naudojimo nuostatai neatitinka šio straipsnio 1 dalies reikalavimų arba jeigu jie prieštarauja viešajai tvarkai ar pripažintiems moralės principams. Pažeidus kurioje nors vienoje Konstitucijos 46 straipsnio dalyje esančią teisės normą yra pažeidžiamos ar sudaromos prielaidos pažeisti ir kitose šio straipsnio dalyse išdėstytas teisės normas. Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio m. Pagal ETT m. Jeigu šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimas padarytas komerciniais tikslais ir yra šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka iš priešingos šalies gali išreikalauti banko, finansinius ar komercinius dokumentus, jei garantuojama konfidencialios informacijos apsauga.

Remiantis Prekių ženklų įstatymo aiškinamuoju raštu teigtina, kad Prekių ženklų įstatyme m. Apskaičiuoti neturtinę žalą prekių ženklo savininko teisių pažeidimo atveju yra gana sunku, todėl kompensacijos mechanizmo taikymas laikytinas veiksmingesniu ir paprastesniu būdu užtikrinti visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinimą ginant nukentėjusiojo teises.

Kompensacijos dydis, nustatytas Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m. Ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka konstitucinį teisingumo principą, pagal kurį reikalaujama nustatomas sankcijas už teisės pažeidimus diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes.

Kaip padidinti 8 cm nari

Toks teisinis reguliavimas, nustatantis plačią teismo diskreciją, neprieštaravo konstituciniam teisingumo principui. Seimo Pirmininko m. Sagačio atstovauti Seimui buvo įgaliotas Seimo narys J. Konstituciniam Teismui pateiktame m. Razma informavo pritariąs G.

Sagačio rašytiniuose paaiškinimuose pateiktiems argumentams. Radušytės, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko R. Stanikūno, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus R. Naujoko rašytiniai paaiškinimai. Razma pritarė buvusio suinteresuoto asmens — Seimo atstovo G. Sagačio rašytiniams paaiškinimams ir atsakė į Konstitucinio Teismo teisėjų klausimus. Konstitucinis Teismas konstatuoja: I Su prekių ženklų apsauga susiję santykiai buvo reguliuojami jau tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje.

Paminėtina, kad Seimas m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba—Atkuriamasis Seimas paskelbė Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą.

Nario dydis 8 metu berniukas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė m. Seimas m. Įstatymas buvo skirtas reguliuoti santykiams, susijusiems su prekių ir paslaugų ženklų registravimu, jų teisine apsauga bei naudojimu 1 straipsnio 1 dalis.

Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį bet koks žymuo, kurio paskirtis — atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių arba vieno asmens teikiamas paslaugas nuo kito asmens teikiamų paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai, laikomas žymeniu, galinčiu būti prekių ženklu. Teismas pagal ženklo savininko ieškinį gali priimti sprendimą dėl atlyginimo žalos, padarytos ženklo savininkui veiksmais, pažeidusiais 20 straipsnio dalyse nurodytas teises.

Be šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų priemonių, teismas gali atstatyti padėtį, kuri buvo iki teisės pažeidimo, ir nutraukti teisę pažeidžiančius veiksmus konfiskuodamas ir prireikus sunaikindamas neteisėtai naudojamus ženklus, priemones bei įrengimus jiems gaminti ir prekes, kai neteisėto ženklinimo svetimu prekės ženklu negalima nuo jų pašalinti.

Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas ne kartą buvo keičiamas ir arba papildomas, tačiau jo 20 ir 28 straipsniuose buvęs nustatytas teisinis reguliavimas nepakito iki m. Pagal Prekių ženklų įstatymo 56 straipsnio m. Prekių ženklų įstatymo 1 straipsnyje m. Prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio m. Pareiškėjo — Vilniaus apygardos teismo ginčijamoje Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m.

Jos dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamos prekės ar paslaugos teisėto pardavimo kainą: ji gali būti padidinta iki procentų, o esant pažeidėjo tyčiai — iki procentų. Šiais pakeitimais ir papildymais Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m.

EUR-Lex Access to European Union law

Šio įstatymo 1 straipsniu buvo pakeistas ir papildytas Prekių ženklų įstatymo m. Turtinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas ir šis įstatymas.

Nustatydamas dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos nuostolių dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas, kitas svarbias aplinkybes.

Pažeidėjo gauta nauda šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančios prekės gali būti perduotos tų teisių turėtojams šių prašymu.

Dėl prekių ženklų įstatymo

Šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojantis šio įstatymo saugomu prekių ženklu t. Vietoj žalos nuostoliųfaktiškai atsiradusios dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo, atlyginimo šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęs prekių ženklą t.

Kai pažeidėjas atlieka veiksmus nežinodamas ir neturėdamas žinoti, kad jis pažeidžia šio įstatymo nustatytas teises t. Pažeidėjo gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ir ar gavo pažeisdamas šio įstatymo nustatytas teises. Pažeidėjo gauta nauda nustatoma ir išieškoma neatsižvelgiant į tai, ar pats teisių turėtojas tokią naudą, kokią gavo pažeidėjas, būtų gavęs, ar ne. Nustatant pažeidėjo gautą naudą, teisių turėtojas turi pateikti tik tuos įrodymus, kurie patvirtintų pažeidėjo gautas bendras pajamas; kokia yra pažeidėjo grynoji nauda nauda, atskaičius išlaidasturi įrodyti pats pažeidėjas.

Taigi ginčijamas Prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio m.

Automobilių registracijos mokestis Automobilių registracijos mokestis Nuo m.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti.

Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi bylą nagrinėjantis teismas, kuriam kilo abejonių dėl toje byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitikties Konstitucijai kitam aukštesnės galios teisės aktuiKonstitucinis Teismas turi pareigą išnagrinėti teismo prašymą nepriklausomai nuo to, ar ginčijamas įstatymas arba kitas teisės aktas galioja, ar ne. Teisinė atsakomybė už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra nustatyta ne tik Prekių ženklų įstatyme, bet ir kituose įstatymuose.

Nario dydis keturiolika metu

Antai Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnyje m. Baudžiamoji atsakomybė įtvirtinta ir Baudžiamojo kodekso straipsnyje m. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnyje m. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina, kad su prekių ženklų teisine apsauga susijusius santykius reguliuoja ir tarptautiniai teisės aktai: m.

Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas 1. Pasibaigus šio įstatymo 35 straipsnyje nustatytam terminui, ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir ar paslaugų kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų. Ženklo registracijos galiojimas pratęsiamas Valstybinio patentų biuro sprendimu, jeigu Valstybiniam patentų biurui pateikiami šie dokumentai: 1 prašymas pratęsti ženklo registracijos galiojimą visoms arba daliai prekių ir ar paslaugų; 2 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ženklo savininkas ar jo atstovas turi pateikti ne vėliau kaip paskutiniais ženklo registracijos galiojimo metais. Sumokėjęs mokesčio už ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą 50 procentų priemoką, ženklo savininkas ar jo atstovas per 6 mėnesius nuo įregistruoto ženklo registracijos galiojimo pasibaigimo dienos gali paduoti prašymą registraciją pratęsti.

Duomenys apie ženklo registracijos galiojimo pratęsimą įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Jeigu ženklo savininkas ar jo atstovas per šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus terminus nesumoka nustatyto mokesčio, ženklo galiojimas nepratęsiamas ir šio įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ženklas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro.

Nario matmenys plocio

Ženklo apsaugos apimtis 1. Įregistruotas ženklas Lietuvos Respublikoje galioja tik toms prekėms ir ar paslaugoms, kurios yra nurodytos ženklo registracijos liudijime. Papildyti prekių ir ar paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, sąrašą ženklo savininkas gali tik šio įstatymo nustatyta tvarka padavęs naują paraišką.

Ženklo savininko teisės 1. Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra: 1 tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir ar paslaugoms; 2 tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir ar paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi 3 tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir ar paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Ženklo savininkas, vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali uždrausti: 1 tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę; 2 siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas; 3 importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes; 4 naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje; 5 gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos šio straipsnio 2 dalies 1—4 punktuose nurodytus veiksmus.

Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu skiriamojo ženklo požymio pažeidimu, be to, pripažįstami atvejai, kai: 1 žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir ar paslaugas, kurioms Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi ženklas įregistruotas; 2 skelbimuose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse žymuo atgaminamas arba nurodomas taip, kad gali susidaryti įspūdis, jog atitinkamas ženklas yra tapęs bendriniu tam tikrų prekių ir ar paslaugų pavadinimu.

Ženklo savininko teisių apribojimas 1. Šio įstatymo 38 straipsnio nuostatos nesuteikia ženklo savininkui teisės Kaip padidinti savo nari uz 100 ziureti kitiems asmenims savo ūkinėje ar komercinėje veikloje naudoti kaip žymenį: 1 savo vardą, pavardę ir ar adresą; 2 prekių ir ar teikiamų paslaugų rūšies, kiekio, kokybės, paskirties, vertės, geografinės kilmės, prekių pagaminimo ir ar paslaugų teikimo laiko nuorodas arba kitas prekių ir ar paslaugų charakteristikas; 3 ženklą, kai būtina nurodyti prekių ir ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį; 4 ženklą lyginamojoje reklamoje, jei tokia reklama yra leidžiama.

Kaip padidinti nario ilgi ir ploti

Šio straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti taikomos tik tada, kai nurodyti naudojimo atvejai neprieštarauja sąžiningos ūkinės ar komercinės veiklos praktikai.

Ženklo savininko teisių pasibaigimas 1 dalies redakcija iki Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos: 1.

Ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti nei Ray Zoom narys asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Lietuvos Respublikos ar bet kurios kitos valstybės, su kuria Lietuvos Respublika dėl šių prekių yra sudariusi dvišales ar daugiašales bendros rinkos, muitų sąjungos ar panašias tarptautines sutartis, rinką.

Ženklo registracija nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti kitam asmeniui žymėti juo prekes, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra pažymėtos ir išleistos į Europos Bendrijos rinką. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių ženklo savininkas gali nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu, ypač jeigu pažymėtų tokiu ženklu ir išleistų į rinką prekių kokybė pasikeitė ar pablogėjo.

Ženklo registracija be ženklo savininko sutikimo 1. Ženklo savininkas turi teisę užginčyti ženklo registraciją ir pareikalauti tokio ženklo registraciją panaikinti arba ženklą perregistruoti savo naudai, jeigu be jo sutikimo savininko atstovas ar kitas asmuo savo vardu padavė paraišką ženklui įregistruoti ir nepateikė tokius veiksmus pateisinančių įrodymų. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju ženklo savininkas turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl to, kad jo atstovas arba kitas asmuo naudojasi ženklu be jo sutikimo.

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis teisėmis ženklo savininkas gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 3 metus nuo tos dienos, kurią jis sužinojo apie tokio ženklo įregistravimą. Ženklo atgaminimas žodynuose ar kituose panašiuose leidiniuose 1. Jeigu įregistruotas ir galiojantis ženklas atgaminamas žodynuose, enciklopedijose, knygose ir kituose profesinio pobūdžio leidiniuose ir yra tikimybė, kad tai sudarys įspūdį, jog šis ženklas yra prekių ar paslaugų bendrinis pavadinimas ar terminas, ženklo savininko prašymu autorius, leidėjas ar redaktorius turi užtikrinti, kad šiuose leidiniuose ženklas būtų atgamintas su nuoroda, kad tai — įregistruotas ženklas.

Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos ir elektroniniams leidiniams. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas 1. Teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą gali būti perduota pagal sutartį visai ar iš dalies, kartu su kitomis teisėmis, susijusiomis su Padideje nariai Baltarusijos Respublikoje asmens veikla, arba atskirai.

Teisė į ženklą pereina kartu su juridiniu asmeniu, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą gali būti perduota visoms arba daliai prekių ir ar paslaugų žymėti. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas įrašomas į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą vienos iš teisės perdavimo šalių prašymu, jeigu Valstybiniam patentų biurui pateikiami šie dokumentai: 1 prašymas įrašyti teisės perdavimą; 2 teisės perdavimą patvirtinantis dokumentas; 3 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis; 4 įgaliojimas atstovui jeigu reikia.

Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina gautus dokumentus ir, jeigu dokumentai atitinka šio straipsnio reikalavimus, teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimo duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas negalioja, jeigu perdavimo duomenys neįrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą.

Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas įsigalioja nuo perdavimo duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą dienos. Teisės į įregistruotą ženklą perdavimo duomenys skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Licencijos suteikimas 1. Ženklo savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi licenciją visoms arba daliai prekių ir ar paslaugų žymėti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje.

Licencinės sutarties duomenys įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu. Kartu su prašymu Valstybiniam patentų biurui pateikiami šie dokumentai: 1 abiejų šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar notaro patvirtintas išrašas iš licencinės sutarties; 2 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis; 3 įgaliojimas atstovui jeigu reikia.

Licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente arba išraše iš licencinės sutarties turi būti nurodyta: 1 ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas buveinė ; 2 licencijos gavėjo pavadinimas arba Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi, pavardė ir adresas buveinė ; 3 ženklo, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris; 4 licencijos rūšis; 5 nuoroda, kokioms prekėms ir ar paslaugoms žymėti suteikiama licencija; 6 licencijos galiojimo terminas; 7 licencijos galiojimo teritorija.

Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina gautus dokumentus ir, jeigu dokumentai atitinka šio straipsnio reikalavimus, licencinės sutarties sudarymo duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą dienos. Licencinės sutarties įrašymo duomenys skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Ženklo savininkas gali panaudoti šio įstatymo 38 straipsnyje numatytas teises prieš licenciatą, jeigu šis nevykdo kurios nors licencinėje sutartyje numatytos sąlygos — dėl jos trukmės, registruoto ženklo naudojimo formos, prekių ir ar paslaugų, dėl kurių suteikta licencija, apimties kiekio, rūšies, kilmėsteritorijos, kurioje gali būti naudojamas ženklas, arba dėl licenciato gaminamų prekių ir ar teikiamų paslaugų kokybės.

Šio straipsnio 1—6 dalių nuostatos taikomos ir sublicencinei sutarčiai. Teisės į ženklą įkeitimas ar areštas 1. Teisė į ženklą gali būti įkeista ar areštuota laikinai apribota teisė naudoti, valdyti ženklą arba juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gavęs hipotekos ar turto arešto aktų registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistą ar areštuotą teisę į ženklą, Valstybinis patentų biuras teisės į ženklą įkeitimo ar arešto duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir apie tai paskelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia 1. Bet kurio suinteresuoto asmens prašymu teismas, remdamasis tuo, kad ženklas neatitinka šio įstatymo 6 ir ar 7 straipsnių nuostatų, gali pripažinti ženklo registraciją negaliojančia.

Teismas, priėmęs sprendimą pripažinti ženklo registraciją negaliojančia, išsiunčia įsiteisėjusio sprendimo nuorašą Valstybiniam patentų biurui, o šis išregistruoja ženklą šio įstatymo 24 straipsnio nustatyta tvarka. Ženklo registracija negali būti pripažinta negaliojančia dėl to, kad kyla konfliktas tarp jo ir ankstesnio ženklo, neatitinkančio šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

Ženklo registracija negali būti pripažinta negaliojančia arba panaikinta, jeigu ankstesnio įregistruoto ženklo savininkas penkerius metus akivaizdžiai toleravo vėlesnio ženklo naudojimą, pagrįstą sąžiningais ketinimais paduota paraiška, išskyrus atvejus, kai lygiagretus jų naudojimas gali klaidinti visuomenę arba prieštarauti viešajai tvarkai.

Section, Week 4

Ženklo registraciją pripažinus negaliojančia ar ją panaikinus, netenka galios ir išduotas registracijos liudijimas. Ankstesnio ženklo, saugomo pagal šį įstatymą, kurio pagrindu buvo siekiama Bendrijos prekių ženklui pirmenybės, registracija gali Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi pripažinta negaliojančia arba panaikinta a posteriori remiantis vėlesnėmis aplinkybėmis net ir tuo atveju, kai jau yra pasibaigęs šio ženklo registracijos galiojimo terminas arba kai ženklo savininko prašymu šis ženklas jau yra išregistruotas.

Ženklo registracijos panaikinimas 1. Bet kurio suinteresuoto asmens prašymu teismas ženklo registraciją gali panaikinti, jeigu po ženklo įregistravimo datos: 1 dėl savininko veiksmų ar nepakankamo aktyvumo toje prekybos ar verslo srityje, kur prekiaujama prekėmis ir ar teikiamos paslaugos, kurioms ženklas buvo įregistruotas, ženklas tapo bendriniu pavadinimu arba jį ėmė taip traktuoti kiti; 2 pats ženklo savininkas arba jo sutikimu kitas asmuo žymėjo ženklu prekes ir ar paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, taip, kad galėjo klaidinti visuomenę dėl tų prekių ir ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės.

Ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos ženklo savininkas Lietuvos Respublikoje nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žymėti prekes ir ar paslaugas, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo Mano nario dydis penkerius metus iš eilės, išskyrus atvejus, kai naudoti ženklą sutrukdė rimtos priežastys, pavyzdžiui, importo suvaržymas ar kitos nuo ženklo savininko valios nepriklausančios aplinkybės.

Pagal šio straipsnio 2 dalį naudojimu taip pat laikoma: 1 ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, bet nepakeičia skiriamųjų ženklo požymių, įrašytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre; 2 ženklo naudojimas prekėms ar jų pakuotėms žymėti Lietuvos Respublikoje išimtinai eksporto tikslais.

Ženklas laikomas naudojamu jo savininko, jeigu jį naudoja kitas asmuo, turintis ženklo savininko sutikimą. Negalima reikalauti, kad šio straipsnio 2 dalyje numatytais pagrindais ženklo registracija būtų panaikinta, jeigu tarp penkerių metų jo nenaudojimo laikotarpio pabaigos ir prašymo panaikinti ženklo registraciją pateikimo teismui dienos iš tikrųjų buvo imta arba iš naujo pradėta ženklą naudoti, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Priimant sprendimą dėl registracijos panaikinimo, neturi būti atsižvelgiama nė į vieną iš šių aplinkybių: 1 ženklas buvo pradėtas naudoti ar jo naudojimas buvo atnaujintas per tris mėnesius iki prašymo panaikinti ženklo registraciją padavimo teismui dienos; 2 ženklas pradėtas naudoti iš karto pasibaigus nepertraukiamam penkerių metų nenaudojimo laikotarpiui; 3 savininkas pradėjo ženklą naudoti ar atnaujino jo naudojimą po to, kai sužinojo, kad gali būti paduotas ar yra paduotas prašymas teismui dėl registracijos panaikinimo.

Panaikinus ženklo registraciją šiame straipsnyje numatytais pagrindais, registracijos panaikinimas įsigalioja nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Sprendimas neregistruoti ženklo, registracijos pripažinimas negaliojančia ar panaikinimas tik tam tikroms prekėms ir ar paslaugoms Šio įstatymo numatytais atvejais priėmus sprendimą neregistruoti ženklo, registraciją pripažinus negaliojančia ar ją panaikinus tik daliai prekių ir ar paslaugų, sprendimas neregistruoti ženklo, registracijos pripažinimas negaliojančia arba panaikinimas taikomas tik toms prekėms ir ar paslaugoms.

Skirsnio pakeitimas: Nr. X,Žin. Ginčus dėl ženklų nagrinėjančios institucijos 1. Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius nagrinėja ginčus, numatytus šio įstatymo 18 straipsnyje. Vilniaus apygardos teismas nagrinėja ginčus dėl: 1 Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimų; 2 ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia; 3 ženklo registracijos panaikinimo; 4 ženklo savininko teisių gynimo; 5 ženklo pripažinimo plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje; 6 Bendrijos prekių ženklų pagal Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 90— straipsnių nuostatas.

Teisių gynimo būdai 1. Pareiškėjas, prekių ženklo savininkas ar jų teisių perėmėjai, gindami savo teises, taip pat išimtinių licencijų licenciatai, gindami jiems suteiktas teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti: 1 pripažinti teises; 2 įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus; 3 uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala; 4 atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas; 5 taikyti kitus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

Siekdamas užtikrinti įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, taip pat draudimo atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala, vykdymą, teismas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų prašymu gali įpareigoti pažeidėją Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi asmenims pateikti tinkamą galimos žalos kompensavimo užtikrinimą.

Kai asmens, kuriam priimamas įpareigojimas nutraukti neteisėtus veiksmus ar taikomos straipsnyje nurodytos atkuriamosios priemonės, veiksmuose dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo nėra kaltės, teismas šio asmens prašymu gali įpareigoti jį sumokėti nukentėjusiai šaliai piniginę kompensaciją, jeigu taikant šioje straipsnio dalyje Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi teisių gynimo būdus atsirastų neproporcingai didelė žala tam asmeniui ir jeigu piniginė kompensacija nukentėjusiai šaliai yra priimtina ir pakankama.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami šio įstatymo nustatytas teises. Šis draudimas apima su šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimu susijusios informacijos perdavimo sustabdymą arba, jei tarpininkas techniškai gali tai atlikti, tokias teises pažeidžiančios informacijos pašalinimą, arba draudimą gauti šias teises pažeidžiančią informaciją.

Toks teismo sprendimo įvykdymas neatleidžia tarpininko nuo atsakomybės už veiksmus ar neveikimą, susijusius su tokios informacijos laikymu ar perdavimu, buvusiu iki šio sprendimo įsigaliojimo. Nagrinėjant ženklo savininko teisių pažeidimo bylą, atsakovas turi teisę pareikšti priešieškinį dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia. Ženklo savininkas turi teisę kreiptis į teismą prašydamas uždrausti Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti Bendrijos prekių ženklą pagal m.

Bendrovių teisė. Teisė gauti informaciją 1.

Kaip padidinti nari tris menesius

Nagrinėdamas ginčą dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo, teismas, remdamasis ieškovo pagrįstu prašymu, teismo proceso metu gali įpareigoti asmenis nedelsiant pateikti informaciją apie šio įstatymo nustatytas Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi pažeidžiančių prekių ir paslaugų kilmę ir platinimo būdus, ypač: 1 šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančių prekių paslaugų gamintojų, platintojų, tiekėjų ir kitų ankstesnių valdytojų, taip pat didmenine bei mažmenine prekyba užsiimančių asmenų, kuriems buvo skirtos nurodytos prekės paslaugosvardus pavadinimus ir adresus; 2 duomenis apie pagamintų, patiektų, gautų ar užsakytų šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančių prekių kiekį ir kainą, kuri buvo sumokėta ar turėjo būti sumokėta už tas prekes ar paslaugas.

Pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją gali būti įpareigoti šio įstatymo nustatytų teisių pažeidėjai, kiti asmenys, kurie turi komerciniais tikslais savo žinioje šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančias prekes, kurie komerciniais tikslais naudojasi šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančiomis paslaugomis arba kurie komerciniais tikslais teikia paslaugas, kurias tretieji asmenys naudoja darydami šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimą, taip pat tie, kurie nurodytų asmenų nurodymu dalyvauja gaminant ar platinant šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančias prekes arba teikiant šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančias paslaugas.

Įrodymai 1. Teismas šalies, kuri pateikė visus pagrįstai turimus ir jos reikalavimus pakankamai pagrindžiančius įrodymus ir kuri nurodė priešingos šalies turimus ir jos reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, prašymu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali išreikalauti juos iš priešingos šalies šios turimus prašomus įrodymus, jeigu garantuojama konfidencialios informacijos apsauga. Teismas pakankamą gaminių skaičiaus atrankinę dalį laiko įtikinamu įrodymu, kad buvo šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimas.

Jeigu šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimas padarytas komerciniais tikslais ir yra šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka iš priešingos šalies gali išreikalauti banko, finansinius ar komercinius dokumentus, jei garantuojama konfidencialios informacijos apsauga. Jeigu tokie įrodymai per teismo nustatytą Grietineles ar tepalo pratimai, siekiant padidinti nari nepateikiami be svarbių priežasčių arba atsisakoma leisti jais pasinaudoti, teismas turi teisę priimti sprendimą remdamasis jam pateiktais įrodymais.

Laikinosios apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemonės 1. Laikinųjų apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemonių taikymą reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas ir šis įstatymas.

Jeigu pritaikytos šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos laikinosios apsaugos priemonės yra pažeidžiamos ir pažeidimas tęsiamas, teismas gali įpareigoti pažeidimo darymu įtariamus asmenis pateikti tinkamą galimos žalos kompensavimo užtikrinimą asmeniui, prašiusiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Teismas turi teisę įpareigoti asmenį, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikti visus pagrįstai turimus įrodymus, kurie galėtų pakankamai įtikinti, kad jis ar asmuo, kurio interesais prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagal šį įstatymą nustatytų teisių turėtojas ar naudotojas ir kad pareiškėjo teisė pažeidžiama arba kad gresia toks pažeidimas.

Teismas asmens, pateikusio visus pagrįstai turimus ir jo reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, kad buvo pažeistos arba gresia, kad bus pažeistos, šio įstatymo nustatytos teisės, prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemones, jeigu garantuojama konfidencialios informacijos apsauga, ir taip užtikrinti su įtariamu pažeidimu susijusius įrodymus, tai yra: 1 išsamiai aprašyti šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančias prekes ir jas sulaikyti arba tik aprašyti; 2 areštuoti šio įstatymo nustatytas teises pažeidžiančius gaminius, prireikus — medžiagas ir priemones, kurios yra naudojamos jų gamybai ir arba platinimui, bei su jomis susijusius dokumentus ir juos paimti; 3 taikyti Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi skubias ir veiksmingas laikinąsias priemones, numatytas Civilinio proceso kodekse.

Laikinosios apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui ir jo neišklausius, ypač tais atvejais, kai delsimas galėtų padaryti nepataisomą žalą pareiškėjui arba kai įrodoma grėsmė, kad įrodymai gali būti sunaikinti. Kad laikinosios priemonės taikomos nepranešus atsakovui ir jo neišklausius, atsakovui turi būti pranešta nedelsiant, t.

Šalių prašymu, įskaitant teisę būti išklausytam, laikinosios apsaugos priemonės gali būti peržiūrėtos siekiant per protingą terminą po pranešimo apie priemonių pritaikymą nuspręsti, ar šios priemonės turi būti pakeistos, panaikintos ar patvirtintos. Jeigu teismas taikytas laikinąsias apsaugos ar įrodymų užtikrinimo priemones panaikina arba jos tampa nepagrįstos dėl asmens, kuris kreipėsi dėl tų priemonių taikymo, veikimo ar neveikimo, arba įsiteisėja teismo sprendimas, nustatantis, kad šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo ar pažeidimo grėsmės nebuvo, arba asmuo, kuris kreipėsi dėl laikinųjų apsaugos ar įrodymų užtikrinimo priemonių taikymo, per teismo nustatytą terminą nepareiškia ieškinio, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti žalą, atsiradusią dėl tų priemonių taikymo.

Atkuriamosios priemonės 1. Šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti atšaukti, išimti iš apyvartos prekes taip, kad jiems nebūtų padaryta žala ir būtų užtikrinta jų teisių apsauga pvz. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos nepaisant kitų asmens, prašančio taikyti šias priemones, žalos, atsiradusios dėl jo teisių pažeidimo, atlyginimo reikalavimų. Šios priemonės taikomos neatlygintinai, pažeidėjo lėšomis, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumo ir taikomos priemonės santykį bei trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

Turtinės žalos atlyginimas 1. Turtinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas ir šis įstatymas. Nustatydamas dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos nuostolių dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas, kitas svarbias aplinkybes.

TEISMO AKTAI

Pažeidėjo gauta nauda šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Šio įstatymo nustatytas teises Kaip nustatyti isoriniu zenklu nario dydi prekės gali būti perduotos tų teisių turėtojams šių prašymu.

Šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojantis šio įstatymo saugomu prekių ženklu t.

Vietoj žalos nuostoliųfaktiškai atsiradusios dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo, atlyginimo šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęs prekių ženklą t.

Kai pažeidėjas atlieka veiksmus nežinodamas ir neturėdamas žinoti, kad jis pažeidžia šio įstatymo nustatytas teises t. Pažeidėjo gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ir ar gavo pažeisdamas šio įstatymo nustatytas teises. Pažeidėjo gauta nauda nustatoma ir išieškoma neatsižvelgiant į tai, ar pats teisių turėtojas tokią naudą, kokią gavo pažeidėjas, būtų gavęs, ar ne.

Nustatant pažeidėjo gautą naudą, teisių turėtojas turi pateikti tik tuos įrodymus, kurie patvirtintų pažeidėjo gautas bendras pajamas; kokia yra pažeidėjo grynoji nauda nauda, atskaičius išlaidasturi įrodyti pats pažeidėjas.

Teismo sprendimo paskelbimas Priimantis sprendimą dėl šio įstatymo nustatytų teisių pažeidimo teismas šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų prašymu gali įpareigoti pažeidėją savo lėšomis paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą, įskaitant viso ar dalies sprendimo paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse ar kitokiu būdu. Teismo sprendimas arba informacija apie priimtą teismo sprendimą gali būti paskelbta po teismo sprendimo įsiteisėjimo, jeigu teismas nenustato kitaip.

Teismo sprendimo paskelbimo būdas ir kiek skelbti nustatoma pačiame sprendime. Šio įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali reikalauti, kad pažeidėjas iš anksto sumokėtų į teismo nurodytą sąskaitą pinigų sumą, reikalingą informacijai apie priimtą teismo sprendimą ar teismo sprendimui paskelbti.

Kaip apskaičiuojamas CO2 kiekis? CO2 kiekis gali būti nustatomas išvardyta prioritetine tvarka : 1. Kai CO2 kiekis yra nurodytas šiuose automobilio dokumentuose: kilmės dokumente pvz. Jei CO2 kiekis nėra nurodytas aukščiau įvardytuose dokumentuose, tuomet jis nustatomas remiantis kitų registruotų lygiaverčių automobilių išmetamu CO2 kiekiu apskaičiuojant medianą. Tam reikalingi šie duomenys: variantas; versija. Šiuos duomenis galite rasti atitinkamuose automobilio dokumentuose žr.